Ei rutineskildring (RB) gir detaljerte rutinar om den konkrete framgangsmåten når saksbehandlarane og avgjerdstakarane våre førebur og avgjer saker i UNE.

Rutineskildringar

 1. RB-01: Behandling av asylsaker der klageren oppholder seg på ukjent sted
 2. RB-02: Behandling av klager når klagefristen er overskriden
 3. RB-03: Fullmakt
 4. RB-04: Nye opplysninger i saker om vern (asyl) - toinstansebehandling
 5. RB-07: Saksflyt i UNE når ein vurderer å utsetje iverksetjinga av eit vedtak frå UDI eller UNE sjølv
 6. RB-09: Behandling av SIS-saker
 7. RB-10: Identitetsvurderingar – saksbehandlingsrutinar
 8. RB-11: Partsinnsyn – saksbehandlingsrutinar
 9. RB-12: Verifiseringar
 10. RB-13: Språkanalysar
 11. RB-14: Avgjerdsformer i UNE – saksførebuing og saksflyt
 12. RB-15: Hastevaktordninga
 13. RB-16: Rutinar for behandling og avgjerd av saker i nemndmøte
 14. RB-17: Avgjerder i stornemnd – sjekkliste for etterarbeid
 15. RB-18: Fastsetjing av utreisefrist og underretning om vedtak
 16. RB-19: Underretning til klagarar som oppheld seg i utlandet
 17. RB-20: Formidling av informasjon som verkar inn på uttransportering av utlendingar
 18. RB-21: Behandling av krav om omgjering av vedtaket frå UNE
 19. RB-22: Praksisbasen til UNE og innlegging av avgjerder i basen
 20. RB-23: Dei interne praksisoversiktene til UNE – skildring, rutinar og brukarrettleiing
 21. RB-24: Sakskostnader etter forvaltningslova § 36 – behandlinga i UNE
 22. RB-25: Behandling av erstatningskrav etter vanlege erstatningsrettslege reglar
 23. RB-26: Rutinar for handtering av rettssaker i UNE
 24. RB-27: Rutinar for anonymisering av vedtak frå UNE
 25. RB-28: Oppfølging av kritikkverdige forhold hos advokatar
 26. RB-29: Representant- og verjeordning for einsleg mindreårige, medfølgjande barn og vaksne
 27. RB-30: Rutinar for likebehandlingsmøte
 28. RB-31: Samordning av saker om vern av barn og foreldre
 29. RB-32: Anonyme vedtak
 30. RB-33: Korrigering av feil i vedtak i DUF
 31. RB-34: Saker som skal merkas med LV i DUF
 32. RB-35: Korleis behandle krav om innsyn
 33. RB-36: Rutinar for saksførebuande samtale med parten og andre
 34. RB-37: Samtaler med barn i UNE
 35. RB-99: Bruk av opne kjelder på Internett i saksbehandlinga til UNE