Når en person får tilbakekalt tillatelsen sin eller tillatelsen opphører, betyr det at vedkommende mister tillatelsen han eller hun tidligere har fått. Det kan være midlertidig oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap.

En vanlig grunn til at en tillatelse blir tilbakekalt eller opphører, er at situasjonen har endret seg etter at tillatelsen ble gitt. Få klagesaker om opphør eller tilbakekall blir tatt til følge. Mange som mister tillatelsen må reise tilbake til hjemlandet sitt.

Vi skiller mellom tilbakekall av en tillatelse og opphør av flyktningstatus.

Hva betyr det at en tillatelse opphører?

Opphør av flyktningstatus og oppholdstillatelse vurderer vi når en person ikke lenger trenger beskyttelse i Norge. En tillatelse kan også opphøre når en med flyktningstatus er dømt for straffbare forhold og vurderes utvist. Det er utlendingsloven § 37 (lovdata.no) som regulerer muligheten for opphør av en tillatelse.

Hva betyr det at en tillatelse tilbakekalles?

Tilbakekall av en tillatelse vurderer vi blant annet når det har kommet ny informasjon som tyder på at personen ga feil eller uriktige opplysninger for å få opphold i Norge. Det kan for eksempel skje hvis noen har løyet om identiteten sin til norske myndigheter. Det er utlendingsloven § 63 (lovdata.no) som regulerer muligheten for å tilbakekalle en tillatelse.

Tilbakekall av en tillatelse, eller deler av den, kan også være aktuelt hvis vilkår eller grunnleggende forutsetninger for tillatelsen blir brutt i løpet av tillatelsesperioden. Det kan for eksempel være hvis en person har fått en familieinnvandringstillatelse basert på ekteskap og så flytter ektefellene fra hverandre. Da er vilkåret om at ektefeller skal bo sammen brutt og tillatelsen kan tilbakekalles. 

Tilbakekall av statsborgerskap behandles i nemndmøte

Alle saker hvor tilbakekall av statsborgerskap er tema skal behandles i nemndmøte med personlig fremmøte. Det betyr at du blir kalt inn til nemndmøte i UNE og får forklare deg muntlig før saken avgjøres.

 

Hva vurderer vi?

En del saker gjelder personer som har fått oppholdstillatelse på bestemte vilkår, men hvor situasjonen har endret seg slik at de ikke lenger fyller vilkårene for tillatelsen. Det kan for eksempel være en person som fikk tillatelse til å studere på fulltid og til å jobbe et visst antall timer ved siden av. Hvis han har jobbet mer enn det han fikk lov til, kan tillatelsen bli tilbakekalt. Andre kan ha fått oppholdstillatelse for å utøve en bestemt type arbeid. Hvis de har hatt en annen type arbeid enn det ble gitt tillatelse for, kan tillatelsen bli tilbakekalt. Noen får tillatelse for å bo sammen med ektefellen sin. De kan miste tillatelsen hvis de flytter fra ektefellen.

Selv om en person har fått asyl, er det ikke sikkert at personen beholder tillatelsen sin for alltid. Retten til asyl er midlertidig. Tillatelsen kan opphøre i noen tilfeller. En vanlig grunn er at det har skjedd endringer i hjemlandet, som gjør at personen ikke lenger har behov for beskyttelse. Det må være snakk om en større endring, som har vart en viss tid. Det må være trygt å reise til hjemlandet. Tillatelsen kan ikke opphøre dersom det er snakk om små og forbigående endringer som ikke gjør den politiske eller sikkerhetsmessige situasjonen trygg nok.

UNE behandlet i juni 2017 to asylsaker fra Mogadishu i Somalia i stornemnd. Stornemnda kom til at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er vesentlig endret de siste fem årene, og at endringen er av en tilstrekkelig varighet til at mange flyktninger kan returnere dit. Les hele avgjørelsen fra stornemnda her.

Personen vil heller ikke miste tillatelsen sin, hvis han eller hun har veldig gode grunner for å motsette seg retur på grunn av tidligere forfølgelse. I praksis skal det svært mye til for at en tillatelse ikke kan opphøre på grunn av dette.

Hvis en person mister tillatelsen sin, vurderer vi alltid om han eller hun skal få oppholdstillatelse på nytt. For eksempel om det kan gis opphold på humanitært grunnlag. I denne vurderingen er barnets beste viktig.

Noen ganger oppdager vi at personer har gitt uriktige opplysninger om hvem de er og hvor de kommer fra. Da risikerer de å miste tillatelsene. De kan også miste statusen som flyktning. Det kan være en person som oppgir å komme fra et land der sikkerhetssituasjonen er usikker, og derfor får beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag. Senere viser det seg at personen kommer fra et annet land, og ikke ville ha fått opphold i Norge hvis vi hadde fått riktige opplysninger.

Andre ganger oppdager vi at en person, som har giftet seg med noen som har tillatelse i Norge eller er norsk statsborger, har inngått ekteskapet for å få en tillatelse her. Da må vi vurdere om den viktigste grunnen til at de giftet seg var for å få lov til å oppholde seg i Norge. Vi vurderer hva grunnen var da de giftet seg, men ting som har skjedd senere kan også få betydning.

Uriktige opplysninger om andre ting som var viktige for å få en tillatelse kan også føre til at noen mister tillatelsen. Det kan for eksempel være at noen ikke har den fagkompetansen de forklarte at de hadde.

Det å holde tilbake viktig informasjon kan også føre til tilbakekall av en oppholdstillatelse. Et eksempel er personer som har holdt tilbake informasjon om at de tidligere har søkt om visum eller oppholdstillatelse i Norge på en annen identitet. Et annet eksempel er at personer har latt være å opplyse om at de har oppholdstillatelse i et annet trygt land i sin søknad om beskyttelse i Norge. 

Personer som mister tillatelsen fordi de har gitt uriktige opplysninger kan også bli utvist.

Nei. Tilbakekall kan skje hvis vilkårene er oppfylt. Det er opp til oss å avgjøre om det er riktig i hver enkelt sak. Det er for eksempel veldig alvorlig å gi uriktige opplysninger om identiteten. Tilbakekall kan være med å hindre at andre gir uriktige opplysninger. Derfor vil vi ofte tilbakekalle tillatelsen i slike saker, selv om det får store konsekvenser for personen og familien. I enkelte tilfeller blir konsekvensene av tilbakekall så store at personene gis en ny tillatelse.

Nei. Opphør av en tillatelse vurderes hvis vilkårene er oppfylt. Det er opp til oss å avgjøre om det er riktig i hver enkelt sak. Hvis situasjonen i hjemlandet ditt er blitt så bra at du ikke lenger trenger beskyttelse i Norge så kan flyktningstatusen din opphøre. I enkelte tilfeller blir konsekvensene av opphør så store at personene gis en ny tillatelse.

Vi vurderer om personer kan få en ny tillatelse hvis vi tilbakekaller den de hadde. I så fall gir vi ofte tillatelse på humanitært grunnlag. Vi gir ikke mange slike tillatelser. Hvis en person har fått tilbakekalt en oppholdstillatelse med flyktningstatus, vurderer vi om han/hun skal gis en ny tillatelse på grunn av beskyttelsesbehov. Vi vurderer vanligvis ikke å gi ny tillatelse til personer som er utvist.

Det er ikke mange vedtak som blir gjort om i UNE. Den vanligste grunnen til at vi gjør om vedtak er at vi får nye opplysninger som viser at det ikke var riktig å tilbakekalle tillatelsen. Det kan være at det sendes inn ny dokumentasjon eller at klagen inneholder nye argumenter som gjør at saken stiller seg annerledes når vi vurderer den.

Les mer på UDI regelverk:

Les mer på Lovdata:

UNEs statistikk

Tallene inkluderer klagesaker og anmodninger om omgjøring av UNEs vedtak.

Saker behandlet i 2023
391
Saker behandlet i 2022
429
Andel nemndmøter 2023
24 %
Andel nemndmøter 2022
21 %
Andel endrede vedtak 2023
21 %
Andel endrede vedtak 2022
19 %

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.