Frykt for etiopiske myndigheter er den vanligste grunnen til å søke beskyttelse.

Flertallet av sakene fra Etiopia som vi behandler i UNE er omgjøringsanmodninger. I 2022 ga vi tillatelse i 44 % av sakene. De tillatelsene vi gir er ofte omgjøring av UNEs egne vedtak på grunn av nye opplysninger og forhold i saken. Dette kan være opphold på humanitært grunnlag gitt basert på barns tilknytning til Norge eller alvorlige helseproblemer. Noen tillatelser er også gitt på grunn av behov for beskyttelse. 

Les mer om hva det er vi legger vekt på når vi vurderer om en familie skal få bli i Norge på grunn av barnas tilknytning i rapporten «Varig ordning for lengeværende barn».

De fleste asylsakene fra Etiopia som UNE har behandlet de siste årene har vært fra søkere som frykter myndighetene i landet. Mange forteller at de har deltatt i opposisjonell aktivitet mot myndighetene, eller at de har nære slektninger som har vært eller er aktive i opposisjonsgrupper. 

I løpet av 2018 var det en positiv utvikling i forholdene for politisk opposisjonelle i Etiopia. Les mer om den regimendringen i Etiopia i Landinfos respons Etiopia: politisk utvikling i 2018 (PDF, ekstern lenke).

Etter de positive endringene i 2018 har det vært en økning i etnisk motivert vold og konflikter. Under og i etterkant av uroligheter, har opposisjonelle, aktivister og journalister blitt utsatt for reaksjoner. UNE ser nå flere saker hvor etnisk tilhørighet og politisk aktivitet er tema. 

I løpet av 2020 forverret konflikten mellom TPLF (Tigray Peoples Liberation Front) og de føderale myndighetene seg kraftig, noe som resulterte i en krig som varte i cirka to år. Det ble inngått en våpenhvileavtale i november 2022 mellom TPLF og føderale myndigheter. En annen sentral konflikt som preger Etiopia er væpnet konflikt i deler av Oromia-regionen. Du kan lese mer om konflikten og forhold for politisk opposisjonelle i Oromia i dette temanotatet fra Landinfo (ekstern lenke)

Fra november 2021 til april 2022, ble sakene satt på vent på grunn av usikkerhet rundt den politiske situasjonen og utviklingen i Etiopia. I mai 2022 begynte vi å behandle Etiopia-saker igjen. Selv om situasjonen i Etiopia nå er mer stabil og oversiktlig, er det fortsatt usikkerhet rundt videre utvikling. I flere deler av landet er situasjonen relativt stabil og rolig, dette inkluderer hovedstaden Addis Abeba. Andre deler av landet er preget av væpnede konflikter. UNE følger situasjonen i Etiopia nøye og vurderer alltid asylsaker på grunnlag av oppdatert landinformasjon. 

Alle som søker asyl i Norge, har plikt til å medvirke til å avklare sin egen identitet. Søkere som har pass, må levere inn dette. Også andre dokumenter kan fungere som bevis for identitet. De som ikke har id-dokumenter, har plikt til å gjøre sitt beste for å skaffe det.

Dersom vi gir en tillatelse, vil vi konkludere med at en søkers identitet er enten sannsynliggjort eller ikke sannsynliggjort:

Sannsynliggjort identitet: Vi mener det er sannsynlig at søkeren er den han sier han er. Dokumenter og søkerens forklaring kan bidra til å sannsynliggjøre identiteten. Hovedregelen er at identiteten til en søker må være sannsynliggjort for at oppholdstillatelse kan gis.

Ikke sannsynliggjort: Vi mener det ikke er sannsynlig at søkeren er den han sier han er. Det skjer når søkeren ikke har medvirket til å avklare hvem han er og hvor han kommer fra, for eksempel ved å gi uriktige opplysninger. Hvorfor vi mener at identiteten ikke er sannsynliggjort, skal alltid stå i vedtaket.

Når vi opprettholder UDIs avslag, blir det vanligvis ikke konkludert med om søkerens identitet er sannsynliggjort eller ikke.

Selv om dokumenter fra Etiopia er lite pålitelige, ønsker vi at søkerne legger fram de ID-dokumentene de har. Dokumentene er lite pålitelige fordi det er mye korrupsjon og forfalskning av dokumenter i landet. Hvor mye vekt vi legger på de dokumentene som er lagt fram, varierer fra sak til sak. Vi vurderer bare identiteten hvis det har betydning for saken. Det betyr at vi kan avslå en sak uten at vi har vurdert identiteten til den som søker.

Vi gir sjelden beskyttelse der UDI har avslått. Vi har gjort om noen saker og gitt oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til familier med barn som har bodd lenge i Norge. I noen svært få saker har UNE gitt oppholdstillatelse til personer som har alvorlige helseproblemer og som ikke kan få god nok behandling for det i Etiopia.

Mange etiopiere som har fått et endelig avslag fra UNE, reiser ikke tilbake til Etiopia. UNE behandler derfor en del omgjøringsanmodninger fra etiopiere som fortsatt er i Norge.

Mange etiopiere som har fått et endelig avslag fra UNE, reiser ikke tilbake til Etiopia. Dette gjør at det er mange familier med barn som får en slik tilknytning til Norge at det danner grunnlag for en tillatelse.  UNE behandler derfor en del omgjøringsanmodninger fra etiopiere som fortsatt er i Norge.

Helseproblemer er i noen av sakene en grunn til at søkeren ber oss om å se på saken på nytt og sender en omgjøringsanmodning. Vi krever da at søkeren sender inn dokumentasjon fra lege på helseproblemene. Terskelen for å få en tillatelse på grunn av helseproblemer er høy.

Hvilke helseproblemer som kan danne grunnlag for en tillatelse og hvilken type dokumentasjon vi trenger, kan du lese om i vår faglige veileder om helseforhold som grunnlag for oppholdstillatelse.

Generell informasjon om helsetilbudet i Etiopia kan du lese om i Landinfos temanotat Etiopia: helse – hiv/aids, tuberkulose og diabetes (ekstern side - PDF).

Vi bruker mange ulike kilder. Mye av informasjonen vi bruker er samlet inn av Landinfo, som lager rapporter om temaer som er viktige for UDI og UNE. I tillegg er anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR, ekstern lenke) viktige. Vi leser rapporter fra blant annet fra Amnesty International (ekstern lenke) og Human Rights Watch (ekstern lenke), og følger med på hva media og hva andre lands migrasjonsmyndigheter rapporterer.

Statistikk for UNE

Tala inkluderer klagesaker og førespurnader om omgjering av vedtak som UNE har gjort.

Behandlede saker i 2022
66
Behandlede saker i 2021
67
Andel nemndmøter 2022
11 %
Andel nemndmøter 2021
5 %
Andel endrede vedtak 2022
44 %
Andel endrede vedtak 2021
37 %

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.