Høringsuttalelser

 1. 02.02.2024: Høring av forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2019/817 og (EU) 2019/818
 2. 22.09.2023: Høringsbrev med forslag til forbud i ekteskapsloven mot søskenbarnekteskap mv.
 3. 20.09.2023: Om forslag til endringer i tvisteloven og barnelova
 4. 20.09.2023: Endringer i utlendingsforskriften for et forenklet regelverk med videre
 5. 04.09.2023: Begjæringer om anerkjennelse etter ekteskapsloven § 18 b og § 18 c
 6. 1.09.2023: Endringer i visuminformasjonssystemet og tilknytning til andre europeiske informasjonssystemer
 7. 25.05.2023: Forslag om endringer i utlendingsregelverket som følge av nye SIS-forordninger m.m.
 8. 27.03.2023: Endring i utlendingsforskriftens regler om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn
 9. 09.03.2023: Engangsløsning for utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl
 10. 24.11.2022: Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff
 11. 27.09.2022: Om å innføre et særskilt grunnlag for utvisning av tredjelandsborgere for inngåelse av omgåelsesekteskap
 12. 30.05.2022: Utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort
 13. 21.03.2022: Adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE
 14. 08.12.2021: Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften
 15. 30.11.2021: Forslag til endring i utlendingsforskriften (tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer)
 16. 19.11.2021 - Nye presiseringer i utlendingslovens og utlendingsforskriftens regler om utvisning
 17. 06.09.2021: Forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet
 18. 15.08.2021 Endringer i regler om saksbehandling mv. i Utlendingsnemnda
 19. 11.05.2021: Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak)
 20. 03.05.2021 Høring om endringer i SIS-loven - gjennomføring av nye rettsakter
 21. 05.03.2021: Endringer i utlendingsforskriften: Introduksjonsstønad og utregning av underholdskrav
 22. 01.03.2021:Forlengelse av lov om innreiserestriksjoner og bestemmelser i utlendingsloven
 23. 14.01.2021: Forslag til endringer i statsborgerloven og forskriften (kravene til oppholdstid mm.)
 24. 17.12.2020: Endringer i utlendingsforskriften - vedtaksmyndighet i bortvisningssaker
 25. 15.12.2020: Forslag til lov om Stortingets ombud for forvaltningen
 26. 27.11.2020: Forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene
 27. 24.11.2020: Midlertidige endringer i utlendingsforskriften i forbindelse med covid-19: permanent oppholdstillatelse
 28. 23.11.2020: Rettshjelpsutvalgets utredning
 29. 16.11.2020: Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling
 30. 21.10.2020: Definisjoner av fellesoffentlige begreper
 31. 25.09.2020: EUs forordninger om etableringen av et inn- og utreisesystem og et fremreisesystem
 32. 24.09.2020 Behandling av saker om konvertering
 33. 17.09.2020: Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett
 34. 15.09.2020: Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og regler for saksbehandling
 35. 31.08.2020: Innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.
 36. 28.08.2020: Høring om forslag til endringer i utlendingsloven
 37. 11.06.2020: Unntak fra krav om selvforsørgelse for voksne i opplæring
 38. 03.06.2020: Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse
 39. 24.04.2020: Midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøte i Utlendingsnemnda mv.
 40. 27.03.2020: Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge
 41. 09.03.2020 Alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer
 42. 08.05.2020 Endringer i dagpenge- og utlendingforskriften grunnet covid-19
 43. 02.12.2019 Høringssvar ny forvaltningslov
 44. 15.11.2019 Høring om forslag til lov om integrering og forslag til endringer i statsborgerloven
 45. 09.10.2019 Endringer i utlendingsloven mm utvidet bruk av biometri i utlendingssaker
 46. 24.09.2019 Ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til UNE
 47. 11.09.2019 Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel
 48. 11.09.2019 Forslag til endringer i utlendingsforskriften - automatiserte avgjørelser i UDI m.m
 49. 30.08.2019: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser
 50. 30.07.2019: Forslag til ny barnevernslov
 51. 23.07.2019: Innstramminger i utvisningsregelverket mv.
 52. 04.06.2019: Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort
 53. 13.05.2018: Lov om ansvar for bruk av tolk i offentlig sektor (tolkeloven)
 54. 17.12.2018: Domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap
 55. 26.04.2018: Om bortvisning av tredjelandsborgere i asylsaker
 56. 19.03.2018: Endringer i statsborgerloven
 57. 26.01.2018: Endringer i utlendingsforskriften
 58. 10.01.2018: Om EUs personvernforordning
 59. 30.11.2017: NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?
 60. 22.11.2017: NOU 2017:11 Bedre bistand - Bedre beredskap
 61. 04.10.2017: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften
 62. 31.08.2017: Endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften
 63. 18.08.2017: Om partsstatus i utlendingssaker
 64. 04.07.2017: Endringer i utlendingsloven – fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet
 65. 16.06.2017: Forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven – DNA-test m.m.
 66. 04.05.2017: Krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse
 67. 18.04.2017: Om endringer i utlendingsloven – politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak
 68. 10.04.2017: Utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv.
 69. 28.03.2017: Tilknytningskrav i familieinnvandringssaker
 70. 07.03.2017: Videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven
 71. 02.02.2017: Senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger
 72. 02.02.2017: Tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser
 73. 28.10.2016: Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
 74. 23.09.2016: Utvisning på grunn av eksklusjon
 75. 09.02.2016: Om varighet av innreiseforbud
 76. 09.02.2016: Endringer i utlendingsloven - Innstramninger II
 77. 31.08.2015: Om bortvisning pga grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn
 78. 10.06.2015: NOU 2015:4 Tap av norsk statsborgerskap
 79. 20.05.2015: Om prøveprosjektet med hurtigspor
 80. 15.05.2015: Om tvangsreturnerte barn
 81. 13.05.2015: Hevet botidskrav for permanent oppholdtillatelse mv.
 82. 20.04.2015: Endring i utlendingsloven pga. ny straffelov
 83. 24.03.2015: Politiattest for tolker
 84. 24.03.2015: Tolking i offentlig sektor (NOU 2014: 8)
 85. 01.10.2014: Endringer i utlendingsforskriften - heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak
 86. 05.09.2014: Varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn
 87. 26.08.2014: Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger
 88. 23.05.2014: Endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)