Svar på høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Vi viser til høringsnotat 8. februar 2021 og brev samme dag fra departementet. Vi viser også til tidligere korrespondanse om disse forholdene.

Forslaget om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner gir ikke grunn til kommentarer herfra.

Vi støtter forslaget om forlengelse av kap. 10 a i utlendingsloven. Det er hensiktsmessig for UNE å ha muligheten til å avvikle nemndmøter på en mest mulig smittesikker måte ut året. De midlertidige bestemmelsene vil bare bli brukt hvis det er nødvendig og ubetenkelig ut fra den enkeltes rettssikkerhet. Erfaringene så langt har vært gode.

Med hilsen
Jan Olav Barstad
fungerende avdelingsdirektør

Saksbehandler: Camilla Wohl Sem

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider.