Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev 30.6.23 med vedlagt høringsnotat.

UNE støtter forslaget om å innta ett nytt tredje ledd i tvistelovens § 24-8. Departementet har i høringsnotatet vist til at "det i prinsippet kan tenkes behov for lovendringer for å ivareta at en sperret adresse ikke avsløres i enhver type sak for domstolene der en part eller et vitne bor på sperret adresse etter folkeregisterloven § 10-4. Det kan derfor spørres om det, eventuelt i tillegg til en særskilt hjemmel i barnelova som foreslått over, også bør vurderes å innføre et unntak fra plikten til å oppgi navn og andre personalia som ikke er begrenset til sakstype." 

UNE mener at problemstillingen vil kunne være aktuell for saker etter utlendingsloven eller statsborgerloven som behandles av domstolene. Dette vil sannsynligvis gjelde svært få saker, men gi høy risiko for alvorlige følger i de aktuelle sakene. UNE har ikke øvrige innspill til høringen.

Med hilsen

Ketil Larsen
avdelingsdirektør

Ellen Kveine Evensen
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider (regjeringen.no).