Utlendingsnemnda (UNE) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev med notat 20.1.2022.

Digitale nemndmøter i UNE (fjernmøter)

UNE har ingen merknader til forslaget.

Tilskudd til retur og klagebehandlingen i UNE

UNEs direktør gis med forslaget en adgang til å bestemme hvordan slike saker skal behandles av nemnda, dvs. at direktøren vil kunne gi retningslinjer om saksbehandlingen og avgjørelseskompetansen, herunder beslutte om slike saker skal behandles administrativt i linje eller av UNEs saksavdelinger og nemndledere.

UNE mener i likhet med departementet at disse sakene skiller seg klart fra de øvrige sakene som er til behandling i UNE. At disse sakene kan avgjøres både innenfor saksbehandlingslinjen og administrativt er en god løsning. Vi stiller oss bak forslaget om at UNEs direktør gis kompetanse til å gi retningslinjer. Vi legger til grunn at dersom direktøren gir retningslinje om at avgjørelseskompetansen er hos nemndledere/nemnder, vil disse ha selvstendig avgjørelsesmyndighet slik som i andre saker de avgjør etter utlendingsloven og statsborgerloven.

Lyd og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE

I ordlyden til ny § 16-15 første ledd «kan» det tas lyd- og bildeopptak. Vi legger til grunn det som departementet sier i de alminnelige motivene til bestemmelsen, altså at det legges opp til at opptak er en standardisert del av saksbehandlingen og at UNE ikke må treffe en begrunnet beslutning om å gjennomføre lydopptak. Vi forstår forbeholdet som ligger i «kan» i første ledd at lyd- og bildeopptak ikke er en betingelse for at et nemndmøte kan gjennomføres, f.eks. dersom utstyret ikke er tilgjengelig eller ikke fungerer. Som utgangspunkt vil det derfor være tilstrekkelig å foreta vurdering av unntak fra opptak etter annet ledd.

Endringer vedrørende oppnevningen av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda m.m.

I bestemmelsen er det utelukket at advokater (og nå også politiadvokater) og fullmektiger kan utnevnes som nemndmedlemmer. Vi bemerker at en rekke offentlige organer har advokater/fullmektiger til meget avgrensede oppgaver, f.eks. Statsforvalteren og Helsedirektoratet. Dette vil tilnærmet aldri komme i konflikt med oppdraget som nemndmedlem hos oss.

Når departementet først vurderer hvem som kan være nemndmedlemmer i UNE, gjør vi til departementets informasjon oppmerksom på at det har forekommet at tidligere UNE-ansatte er oppnevnt som nemndmedlem etter forslag fra en av forslagsstillerne i utlendingsforskriften § 16-3.

Regelen om at visse personer ikke «kan … være» nemndmedlemmer i § 77 sjette ledd kan i noen tilfeller gi utfordringer. Et eksempel kan være at et nemndmedlem i løpet av oppnevningsperioden blir ansatt (permanent eller bare midlertidig) i en av de omhandlede stillingene. Dette kan det være vanskelig for UNE å ha oversikt over og kontrollere i hver sak. Blir det ikke oppdaget, oppstår spørsmålet om nemndas vedtak blir ugyldig. Vi viser til diskusjonen omkring samme tema etter domstolloven § 71 nr. 9, som sier at valg er utelukket for visse ansatte i kommuner. Vedkommende skal slettes fra utvalget hvis valgbarhetsvilkårene ikke er oppfylt, jf. § 76. En straffesak hvor dette ikke skjedde, er henvist til behandling i Høyesterett. UNE vil nødig oppleve slike utfordringer. Det vil derfor være en fordel om departementet ser på gyldighetsspørsmålet før regelen endelig besluttes. Det samme gjelder hvordan UNE skal forholde seg til et oppnevnt nemndmedlem som får slike [avgrensede] oppgaver i sitt arbeidsforhold.

Vi har merket oss at departementet går bort fra faste medlemmer i Stornemnda, og at disse erstattes av den ordinære gruppen nemndmedlemmer under forutsetning av at de har vært nemndmedlem i en tidligere periode. Vi antar at bestemmelsen først trer i kraft ved neste periode. Det vil ta noe tid å tilrettelegge systemet for utvelgelse av disse medlemmene.

 

Med hilsen

Ketil Larsen
avdelingsdirektør


Live Rike Fossum
seniorrådgiver

Saksbehandler: Live Rike Fossum


Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan du lese på regjeringen sine sider.