Høringsuttalelse fra UNE - fellesoffentlige begreper

Besvart 21.10.2020 i brev til Språkrådet.

Takk for henvendelsen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har samarbeidet om høringsuttalelsen. Begge etatene bruker samtlige begreper som her er definert, i større eller mindre grad. Samtlige oppfattes som relevante. Vi anser de foreslåtte definisjonene som tilstrekkelig generiske til at de ikke vil komme i konflikt med konkrete brukstilfeller i verken UDI eller UNE.

Vi har derfor i liten grad konkrete kommentarer til de aktuelle begrepene.

Begge etater er kjent med Termlosen og Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser, men har ellers ikke inngående kjennskap til metodikken. Vi har imidlertid gjort oss noen tanker om plassering av begrepene i begrepssystemet, og spesielt hvorvidt begreper kan befinne seg på flere steder i systemet eller ikke. Dette gjelder for eksempel 1.4.1 Fysisk person. Kunne dette begrepet også vært plassert under 1.3 Person? Videre tenker vi at det må tas høyde for det kan bli behov for endringer av tidligere definerte begreper i flere runder, ettersom flere fellesoffentlige begreper defineres og begrepssystemet vokser. Nivåene kan komme i konflikt med hverandre i lys av nye underbegreper mv. I og med at det gjennomføres en bred høring om disse sju begrepene, er vi usikre på hva Språkrådet tenker om hvordan prosessen ved eventuelle endringer skal
være.

Vi håper ellers at Språkrådet legger opp til at fellesoffentlige begreper skal forvaltes i Begrepskatalogen i Felles datakatalog, slik at de blir tilgjengelige for andre etater der.

Med hilsen
Sonja Engen Siewert
Avdelingsdirektør

Saksbehandler: Eirunn Brofoss Skauge

Høringsnotat kan leses på Språkrådet sine sider.