Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev 14.07.2017 med vedlagt høringsnotat. UNE har følgende kommentarer:

Ad 2 Hevet krav til botid for norsk statsborgerskap

Ad 2.4.2 Beregning av oppholdstid

Under punkt 2.4.2 siste avsnitt foreslår departementet endringer i statsborgerforskriften (stbf) § 3-4, som gjelder betydningen av utenlandsopphold ved beregning av oppholdstid. Den foreslåtte bestemmelsen er inntatt i § 3-4 nytt annet ledd. Sammenlignet med § 3-4 første ledd vil forslaget til nytt annet ledd kunne forstås slik at dersom en søker har utenlandsopphold på oppdrag for arbeidsgiver som overstiger to måneder i et kalenderår, er det kun den delen av utenlandsoppholdet som overstiger to måneder som går til fradrag ved beregning av oppholdstiden, ikke hele utenlandsoppholdet. I tilfelle kunne det med fordel vært presisert i § 3-4 annet ledd, for å synliggjøre forskjellen fra § 3-4 første ledd (hvor det uttrykkelig fremgår at hele utenlandsoppholdet kommer til fradrag dersom det overstiger to måneder).

Slik den nye bestemmelsen i § 3-4 annet ledd er utformet, forstår vi den slik at bare «oppdrag for arbeidsgiver» er omfattet, altså ikke for eksempel oppdrag en søker har som selvstendig næringsdrivende.

Ad 2.4.3 Grupper med kortere botidskrav

Vi gjør oppmerksom at ordlyden i forslag til endring av statsborgerloven (stbl) § 11 på side 22 i høringsnotatet er at søkeren må ha «syv års opphold i riket i løpet av de siste syv årene». Vi antar at det riktige her skal være «syv års opphold i riket i løpet av de siste tolv årene», i tråd med departementets beskrivelse av forslaget under «Personer ankommet riket før fylte 18 år» på side 10 i høringsnotatet.

Videre har vi merket oss at det ikke er foreslått endringer i ordlyden i stbl § 12 første ledd tredje punktum, hvor det står at opphold i en eller flere søknadsperioder medregnes i «treårsperioden». Vi antar at det siterte må endres til «femårsperioden», for å korrespondere med den foreslåtte økningen av kravet til oppholdstid i § 12 første ledd annet punktum. 

Under punkt 2.4.3 i høringsnotatet skriver departementet på side 11 at en foreslår at kravet til oppholdstid for statsløse søkere som er over 18 år heves med to år, slik at det stilles krav om fem års opphold i løpet av de siste tolv årene. Vi gjør oppmerksom på at forslaget til § 16 på side 23 i høringsnotatet er formulert som et krav om at søkeren må ha oppholdt seg i Norge «de siste fem årene». Det er dermed en uoverensstemmelse mellom beskrivelsen av forslaget og ordlyden i den foreslåtte bestemmelsen.

Etter gjeldende rett er det ikke noe krav til oppholdstid for statsløse som søker om norsk statsborgerskap før fylte 18 år (ut over kravet om at de må fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse). I høringsnotatet foreslår departementet at det også for statsløse barn (som ikke er født i Norge) skal stilles krav om fem års opphold i Norge i løpet av de siste tolv årene. Det kan tenkes tilfeller der et barn har vært statsløst i flere år før det kommer til Norge, og deretter må vente ytterlige minst fem år før det kan søke om norsk statsborgerskap. Vi forutsetter at departementet har vurdert denne endringen opp mot barnekonvensjonen artikkel 7, jf. departementets omtale av denne under punkt 2.2.2.3 på side 8 i høringsnotatet.

Videre forstår vi det slik at den bestemmelsen departementet foreslår i stbl ny § 16 a nr. 1 skal ivareta Norges forpliktelser etter Europarådskonvensjonen om statsborgerskap 1997 artikkel 6 nr. 2 b). Vi stiller spørsmål ved om ordlyden i stbl § 16 første alternativ nr. 1 bør endres slik at den ligger nærmere opp til ordlyden i konvensjonen. Konvensjonen bruker (i norsk oversettelse) uttrykket «lovlig og fast bosted», mens den foreslåtte bestemmelsen stiller krav om opphold i Norge med «oppholdstillatelser av minst ett års varighet». Det kan tenkes at bosted i Norge vil kunne karakteriseres som «lovlig og fast» selv om det ikke har vært med ettårig tillatelse. Videre er adgangen til å stille krav om oppholdstid i konvensjonen knyttet til perioden «før søknad fremmes», men det er noe uklart om det er søknadstidspunktet eller vedtakstidspunktet femårskravet i stbl § 16 a nr. 1 er ment å vurderes ut fra.

Ettersom vilkårene i statsborgerlovens bestemmelser som regel vurderes med utgangspunkt i vedtakstidspunktet, mener vi det bør fremgå tydelig av ordlyden i § 16 a dersom et vilkår skal vurderes med utgangspunkt i søknadstidspunktet.

Tilsvarende kan forslaget til ny § 16 b eventuelt gjøres tydeligere med hensyn til om det er søknadstidspunktet man skal vurdere femårskravet ut fra, da også FN-konvensjonen av 1961 art. 1 (2) b) viser til femårsperioden før søknad.

Departementet har ikke foreslått noen endringer i stbf § 3-3 annet ledd første punktum. Bestemmelsen lyder: «Perioder uten tillatelse eller oppholdsrett på til sammen to måneder har ingen betydning for krav om sammenhengende opphold med tillatelse i statsborgerloven § 15 til § 18 og kravet om oppholdsrett i statsborgerloven § 14.» Etter de foreslåtte endringene vil verken stbl §§ 16 eller 16 c ha et krav om «sammenhengende opphold». Videre stiller ikke den nye bestemmelsen i stbl § 16 b krav om at oppholdet må ha vært med tillatelse, slik at stbf § 3-3 annet ledd heller ikke synes aktuell i relasjon til denne bestemmelsen. Når det gjelder den nye bestemmelsen i stbl § 16 a, så er det i alternativ nr. 1 et krav om opphold i Norge «de siste fem årene». Det vil være en fordel om departementet tar uttrykkelig stilling til spørsmålet om hvorvidt § 3-3 annet ledd første punktum skal få anvendelse på dette vilkåret, inkludert om det vil være i samsvar med Europarådskonvensjonen av 1997 artikkel 6 nr. 2 b).

Første ledd i stbf § 3-4 om utenlandsopphold innebærer etter sin ordlyd at et opphold i Norge ikke vil anses sammenhengende dersom søkeren i et kalenderår har utenlandsopphold på over to måneder. Vi stiller spørsmål ved om dette også skal gjelde i relasjon til vilkåret om opphold «de siste fem årene» i stbl § 16 a  nr. 1 og kravet om å ha vært «bosatt i riket de siste fem år» i stbl § 16 b. Videre er det et spørsmål om en person kan anses for å ha hatt «lovlig og fast bosted» (jf. Europarådskonvensjonen av 1997) og/eller ha vært «fast bosatt» (jf. FN-konvensjonen av 1961) selv om vedkommende i et kalenderår har hatt mer enn to måneders utenlandsopphold. 

Det fremgår av siste punktum i forslaget til stbl ny § 16 c at opphold i en eller flere søknadsperioder medregnes i «syvårsperioden». Vi antar at det riktige her skal være «niårsperioden», siden det foreslåtte kravet til opphold i riket i stbl § 16 c er ni år.

Ad 3 Økt karenstid mv.

Ad 3.4 Departementets forslag

På side 16 i høringsnotatet viser departementet til at det følger av etablert forvaltningspraksis at straffbare forhold utlendingen tidligere har utholdt karenstid for, medregnes i den samlede karenstiden. Departementet foreslår at denne praksisen skal komme til uttrykk i bestemmelsen i stbf § 5-6.

Det er positivt at det som er gjeldende rett kommer tydeligere frem av ordlyden, men vi har noen kommentarer til den foreslåtte ordlyden i bestemmelsens første punktum: «Ved beregning av karenstid ved gjentatte dommer og forelegg for straffbart forhold gis det et tillegg for alle tidligere dommer.» (Uthevet her.) Vi foreslår å legge til «og forelegg, selv om karenstiden for disse isolert sett er utholdt.» En slik formulering vil etter vår oppfatning gjøre det enda tydeligere at alle forhold skal regnes med, inkludert forelegg som ikke er ilagt ved dom, selv om karenstiden for forholdene tidligere er utholdt. 

Ad 4 Betydningen av straff for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser

Etter forslaget til stbl § 7 første ledd ny bokstav i gjelder retten til statsborgerskap ikke utlending som er «straffet etter en bestemmelse i straffeloven kapitlene 16, 17 eller 18 som kan føre til fengselsstraff i seks år eller mer, med unntak av straffeloven § 127 jf. § 123.» Overtredelse av straffeloven (strl) § 127, jf. § 123 kan føre til fengsel i inntil seks år, men ikke mer. Vi tar til etterretning at departementet ser et behov for særskilt «unntak fra unntaket» for de tilfeller der utlendingen er straffet etter nevnte straffebud.

Ad 5 Søkere som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen

Under punkt 5 i høringsnotatet (side 19 flg.) foreslår departementet en endring i stbl § 14 som vil øke fleksibiliteten med hensyn til adgangen til utenlandsopphold for EØS-/EFTA-borgere. Men for personer som ikke har varig oppholdsrett, kan det fortsatt stilles spørsmål om kravet om opphold i Norge de siste tre årene med oppholdsrett vil kunne være strengere enn kravet til å fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse. Vi viser til at regelverket for førstnevnte tilfelle ikke tillater mer enn to måneder utenlandsopphold det enkelte kalenderår i treårsperioden (jf. stbf § 3-4), mens reglene om permanent oppholdstillatelse tillater inntil syv måneders utenlandsopphold i treårsperioden (jf. utl § 62 første ledd bokstav a).

Ad 6 Endring i ordlyden i statsborgerloven § 20 Erverv ved melding

Departementet foreslår en endring i stbl § 20, slik at det fremgår at vilkårene for norsk statsborgerskap ved melding må være oppfylt på tidspunktet for erverv av norsk statsborgerskap. I Ot.prp. nr. 41 (2004-2005) side 155 fremgår det: «Ved melding inntrer statsborgerskapet når meldingen er kommet inn til rett myndighet, så fremt vilkårene er oppfylt». Under merknadene til § 20 på side 227 fremgår det: «Den som fyller kravene i bestemmelsen blir norsk fra det tidspunkt meldingen kommer inn til rett myndighet. Motsetningsvis innebærer utvalgets forslag om erverv etter søknad at ervervet først ville finne sted på det tidspunktet søknaden blir innvilget.»

Vi viser her til at det også ved melding som nevnt må fattes et vedtak. Det vil være klargjørende hvis det av lovteksten i stbl § 20 uttrykkelig fremgår om vilkårene må være oppfylt når meldingen kommer inn, eller om det er tilstrekkelig at de er oppfylt når UDI eller UNE senere behandler saken. På samme måte mener vi det kan være grunn til å vurdere tilsvarende presiseringer i stbl § 21. 

Ad 7 Ikrafttredelse

Under punkt 7 foreslår departementet at økt krav til oppholdstid skal gjelde saker som kommer til behandling etter at endringsloven trer i kraft, mens øvrige endringer både skal gjelde saker som er, eller kommer til, behandling etter ikrafttredelsen. Vi legger til grunn at dette innebærer at personer som søker om norsk statsborgerskap før ikrafttredelsen, og på dette tidspunktet fyller vilkåret om utholdt karenstid, likevel vil kunne få avslag på søknaden som følge av den foreslåtte økningen av karenstid, selv om det ikke er kommet til nye dommer eller forelegg etter at vedkommende søkte. Vi antar at dette vil kunne føre til at noen søker unødig (med utgangspunkt i reglene på søknadstidspunktet).


Med hilsen

Øyvind Havnevik
seksjonssjef 

Trond Øystein Vetleseter
seniorrådgiver