Utlendingsnemnda (UNE) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 23.05.2017 om endringer i utlendingsloven – fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet.

Utlendingsnemnda er positiv til endringsforslaget. Endringen fra dagens «kan»-bestemmelse (utlendingsloven § 38) til «skal»-bestemmelse (utlendingsloven § 53) er begrunnet ut fra at man ønsker å forhindre at utlendinger som utsettes for mishandling føler seg tvunget til å bli i en mishandlingssituasjon av frykt for å miste oppholdstillatelsen. Vi anser forslaget om sidestilling av mishandling utført av svigerfamilie og andre medlemmer av samme husstand og mishandling fra samlivspartner som en tydeliggjøring av lovgivers nevnte intensjon.

Vi er kjent med noen enkelttilfeller hvor det har vært anførsler knyttet til mishandling fra svigerfamilie. Vi antar at bestemmelsen vil komme til anvendelse i noen få saker. Vi er samtidig opptatt av å forhindre misbruk av bestemmelsen, men antar at dagens saksbehandling som er beskrevet i UDIs RS 2010-009 også kan overføres til de aktuelle sakene som nå vil omfattes av bestemmelsen.

Med hilsen

Øyvind Havnevik
seksjonssjef

Live Rike Fossum
seniorrådgiver