Ad høringsbrev - forslag til endringer i utlendingsforskriften - introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets høringsbrev 27.01.2021 med vedlagt høringsnotat mv.

UNE har følgende kommentarer til forslaget som er sendt på høring:

Under punkt 6.1 i høringsnotatet fremgår det at departementet foreslår å endre underholdskravet (både kravet til fremtidig og tidligere inntekt) i sak om familieinnvandring, slik at stønad etter integreringsloven ikke lenger medregnes ved vurderingen av om underholdskravet er oppfylt. Selve forslaget til forskriftsendringer under punkt 8 i høringsnotatet inneholder likevel bare endringer i utlendingsforskriften (utf) § 10-8 som gjelder fremtidig inntekt, og ikke endringer i § 10-9 om kravet til tidligere inntekt.

Kravet til tidligere inntekt i utf § 10-9 er at referansepersonen må ha hatt en «registrert inntekt» på et visst nivå. Slik bestemmelsen er utformet i dag, er det derfor enkelte typer ytelser som ikke medregnes som fremtidig inntekt, men som likevel medregnes som tidligere inntekt. Dette gjelder blant annet arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Introduksjonsstønaden er også en «registrert inntekt» som fremgår av skatteoppgjør og bekreftelser fra Skatteetaten (a-meldingen). Vi mener derfor det hadde vært formålstjenlig, særlig med tanke på forutberegnelighet for søkerne, at § 10-9 fikk en presisering om at introduksjonsstønaden ikke skal medregnes.

Videre nevner vi for ordens skyld at forslaget vil kunne få en sideeffekt ved at herboende eventuelt avslutter deltakelse i introduksjonsprogrammet og prøver å jobbe fulltid for å få familien til landet.

Vi har ingen andre kommentarer til høringsforslaget, og ser heller ikke at det vil innebære noen særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for saksbehandlingen.

 

Med hilsen

Sonja Engen Siewert
avdelingsdirektør


Saksbehandler: Trond Øystein Vetleseter


Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider.