Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev 21.06.2017 med vedlagt høringsnotat. UNE har følgende kommentarer:

I høringsbrevet og innledningsvis i høringsnotatet uttaler departementet at det ønsker en praksis hvor asylsøkere som oversitter utreisefristen kan utvises uten at det er behov for særskilt forhåndsvarsel når oversittelsen oppdages. I høringsnotatet punkt 1 siste avsnitt viser departementet blant annet til at før en slik praksisomlegging kan gjennomføres er det nødvendig å foreta endringer i reglene om fritt rettsråd, hvor det i dag gis rett til tre timer fritt rettsråd ved forhåndsvarsel om utvisning på grunn av oversittet utreisefrist.

Vi har merket oss tre hovedforskjeller mellom dagens regelverk om fritt rettsråd og det forslaget departementet har sendt på høring:

  1. Departementets forslag innebærer at dagens ordning med (ubetinget) rett til tre timer fritt rettsråd før UDIs utvisningsvedtak og en time ved klage over slikt vedtak, jf. stykkprisforskriften § 5 annet ledd nr. 1 bokstav a, ikke lenger skal gjelde for asylsøkere som (eventuelt) oversitter utreisefristen (og utvises på det grunnlaget). Dette betyr at det som etter forslaget gjenstår av de totalt fire timene fritt rettsråd utlendingen nå har rett til er tre timer ved klage over et eventuelt utvisningsvedtak (og så fremdeles fem timer ved et eventuelt personlig fremmøte i nemnd, men det er mindre aktuelt i denne typen utvisningssaker).
  2. I tillegg til endringer i den nevnte bestemmelsen i stykkprisforskriften foreslår departementet nødvendige endringer i utlendingsforskriften (utf) § 17-18, ved at det innføres et helt nytt tredje ledd. Videre har vi merket oss forslaget om at tidligere tredje ledd i denne bestemmelsen blir fjerde ledd og får en henvisning til «tredje ledd». Dette er en nødvendig (regelteknisk) oppdatering på grunn av det nye tredje ledd.
  3. I forlengelsen av 2): Det fremgår ikke av ordlyden i endringsforslagene at de gjelder saker med (foregrepet) forhåndsvarsel samtidig med avslag på søknad om beskyttelse, men det er altså meningen at det skal være en slik avgrensing.

Ad 1)

Det at departementet nå vil fjerne retten til fritt rettsråd ved forhåndsvarsel gitt samtidig med vedtak om avslag på søknad om beskyttelse (med utreisefrist), er i utgangspunktet et rettspolitisk spørsmål som UNE ikke finner det naturlig å kommentere. Vi forutsetter at forslaget er innenfor våre internasjonale forpliktelser, jf. departementets uttalelser under høringsnotatet punkt 2.4 og avslutningsvis under punkt 3 Departementets forslag.

Avslutningsvis i høringsnotatet punkt 1 siste avsnitt forutsetter departementet at advokaten i asylsaken (saken om beskyttelse) får en særskilt plikt til – samtidig med orientering om innholdet i «asylvedtaket» – å gjøre utlendingen kjent med at oversittelse av utreisefristen vil medføre utvisning. Departementet har ikke sagt noe om på hvilken måte den nevnte «plikten» for advokaten i tilfelle skal nedfelles og reguleres.

For ordens skyld viser vi til følgende i UNEs høringsuttalelse 08.10.2010 om (forslaget til) innføring av en hjemmel i utf § 14-5 til å gi «foregrepet» forhåndsvarsel:

«På tidspunktet for varslet etter § 14-5 tredje ledd er det uklart om det vil foreligge en overtredelse, alvoret av den eventuelle overtredelsen er uklart og det kan også være uklart hvilke omstendigheter av betydning for om det skal utvises eller ikke som vil foreligge på det tidspunkt det foreligger en relevant overtredelse. Uansett om varslingen etter § 14-5 tredje ledd er et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven eller om den medfører at forhåndsvarsel ikke er nødvendig, jf forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav c, må det vurderes om politiet/UDI, når det er oppstått en overtredelse som kan føre til utvisning, bør gi utlendingen en kort frist medanledning til å uttale seg før det treffes vedtak om utvisning. I så tilfelle bør dette også vurderes nedfelt i forskriften.»

Under enhver omstendighet virker det formålstjenlig at tre timer fritt rettsråd innvilges ved en klage over et eventuelt utvisningsvedtak der grunnlaget er oversittet utreisefrist, i stedet for en time slik det er i dag.

Ad 2) og 3)

Fordelingen av endringsforslagets innhold på stykkprisforskriften og utlendingsforskriften fremstår som hensiktsmessig. Men siden forhåndsvarsel samtidig med vedtak om avslag på beskyttelse (som fastsetter utreisefrist) er en forutsetning for begrensning av fritt rettsråd til klageomgangen, bør dette kanskje ikke avhenge av at departementet instruerer UDI om en slik praksis, men heller fremgå uttrykkelig av regelverket.

Vi har ingen spesielle kommentarer til punktet om administrative og økonomiske konsekvenser.


Med hilsen

Øyvind Havnevik
seksjonssjef 

Trond Øystein Vetleseter
Seniorrådgiver