Sist oppdatert: 21.02.2020 21.02.2020

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Klageren fikk ikke innvilget permanent oppholdstillatelse fordi hun ikke fylte kravet til selvforsørgelse. UNE gjorde ikke unntak fra kravet selv om klageren anførte at hun hadde helseutfordringer og var aleneforsørger. Engangsbeløp klageren fikk utbetalt fra NAV i forbindelse med fødsel ble ikke medregnet i klagerens inntekt.

Bakgrunn

Kvinne søkte om permanent oppholdstillatelse, men fylte ikke kravet om selvforsørgelse. Legeerklæring viste utmattelse, uttalt tretthet, kvalme og energiløshet i forbindelse med svangerskap. Videre lav blodprosent og jernmangel. Klageren var aleneforsørger for et barn på ett år og gravid.

Vurdering og konklusjon

Klageren fylte ikke vilkåret for selvforsørgelse i noen 12 månedersperiode fra søknadsdato til endelig vedtaksdato.

UNE mente at det det ikke var "særlige grunner" for unntak fra kravet om selvforsørgelse at klageren var aleneforsørger til ett lite barn. Etter UNEs vurdering var det ikke særlig urimelig å forvente at klageren ville kunne oppfylle kravet om selvforsørgelse.

UNE mente videre at den fremlagte legeerklæringen ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjorde at klageren på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke hadde vært i stand til å utføre inntektsgivende arbeid utover 50 % de siste tolv månedene. UNE viste til at det ikke var gitt noen vurdering av klagerens arbeidsevne i legeerklæringen.

UNE mente også at engangsbeløpet klageren fikk fra NAV istedenfor foreldrepenger, ikke skulle medregnes som inntekt/midler etter forskriftens § 11-11 første ledd. Det ble vist til departementets ikrafttredelsesrundskrift G-05/2017 hvor det fremgikk at andre ytelser etter folketrygdloven enn dem som er nevnt i bokstav c, ikke kunne anses som selvforsørgelse.

Var dette sammendraget nyttig?