Tema for dette notatet er utelukkelse (eksklusjon) fra flyktningstatus etter utlendingsloven § 31.

Utelukkelse betyr at myndighetene i det landet man søker beskyttelse kan nekte en søker rett til beskyttelse etter utlendingsloven § 28 hvis han/hun har gjort seg skyldig i forhold som reguleres av utlendingsloven § 31. Formålet med utelukkelse er todelt. For det første er det å utelukke personer som anses uverdige for flyktningstatus. For det andre er det å sikre at personer, som har gjort seg skyldige i alvorlige forbrytelser utenfor Norge, ikke skal unngå strafforfølgning ved å søke om asyl.

Praksisnotatet gir en fremstilling av UNEs praksis. Notatet baserer seg på en gjennomgang av en rekke vedtak fattet etter 2015. 

Gjennomgangen viser at UNE har vurdert utelukkelse etter flere av bestemmelsene i § 31, men hovedvekten av sakene gjelder utelukkelse etter utl § 31 første ledd bokstav b. Det store flertallet av sakene hvor utelukkelse er vurdert, har endt med utelukkelse fra flyktningstatus. I så godt som alle disse sakene har klagerne fått innvilget tillatelser etter utl § 74, jf. § 73 annet ledd.

Les hele praksisnotatet i PDF