Tema for dette notatet er UNEs praksis ved vurderinger av risiko for kjønnslemlestelse i asylsaker.

Praksisnotatet gir en fremstilling av UNEs praksis. Notatet bygger på en gjennomgang av om lag 40 vedtak. 

Rett til asyl krever at man blir anerkjent som flyktning i Norge, jf. utlendingsloven § 28 annet ledd. For å kunne bli anerkjent som flyktning etter § 28 første ledd bokstav a, må man ha en velbegrunnet frykt for forfølgelse ved retur til hjemlandet. Frykten er «velbegrunnet» hvis det er en reell fare for forfølgelse. Kjønnslemlestelse regnes som forfølgelse.

Praksis viser at UNE innvilger asyl hvis klageren risikerer kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet. UNE foretar konkrete helhetsvurderinger av risikoen for kjønnslemlestelse i den enkelte sak. Det legges blant annet stor vekt på foreldrenes evne og vilje til å motsette seg krav om kjønnslemlestelse av barnet. Hvis klageren kan få beskyttelse i en annen del av hjemlandet, vil hun ikke bli anerkjent som flyktning, jf. § 28 femte ledd.

Les hele notatet i PDF.