Notatet tar for seg eksempler på vedtak som skal beskrive UNEs praksis hvor det er lagt til grunn at klageren anses som flyktning, jf. utlendingsloven (utl) § 28 første ledd bokstav a, på grunn av medlemsskap i en «spesiell sosial gruppe», jf. utl § 30 første ledd bokstav c.

Notatet er ment som en illustrasjon av hvordan denne konvensjonsgrunnen er vurdert i et utvalg enkeltsaker, og er ikke en uttømmende beskrivelse av praksis på de områdene som omtales. Om lag 60 vedtak er gjennomgått. Vedtakene er innhentet fra enhetenes praksisoversikter, i tillegg til gjennomgang av den eksterne praksisbasen og UNEpraksis (UNEs interne praksisoversikt). Notatet er forsøkt inndelt etter noen hovedgrupper av temaet, men denne grupperingen er ikke helt dekkende ettersom gjennomgangen viser at en kvinne som har brutt sosiale og kulturelle normer kan klassifiseres i flere kategorier (manglende nettverk, ærerelaterte saker, tvangsekteskap, frykt for seksualiserte overgrep m.m.).

Les hele praksisnotatet i PDF (0,2 MB)