Omgåelsesekteskap reguleres av utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Lovbestemmelsen omfatter både rene proformaekteskap og ekteskap som vil ha realitet, men hvor det hovedsakelige formålet med inngåelsen av ekteskapet er å oppnå oppholdstillatelse.

Bakgrunnen for rapporten er at Sivilombudsmannen 31.01.2020 ga en uttalelse til et vedtak for UNE i en sak om omgåelsesekteskap. Ombudsmannen kommenterte blant annet føringene i forarbeidene til den aktuelle lovbestemmelsen. Både internt i UNE og fra eksterne aktører ble det reist spørsmål om betydningen av ombudsmannens uttalelse for UNEs saksbehandling, praksis og vedtaksskrivning. 

Rapporten baserer seg på en gjennomgang av UNE-avgjørelser der omgåelsesekteskap har vært et tema. Gjennomgangen omfatter 30 saker om familieinnvandring eller tilbakekall og 25 UNE-avgjørelser i utvisningssaker.  

Gjennomgangen viser at det er få saker som faller inn under forarbeidenes føringer om når forvaltningen som hovedregel skal gi tillatelse til tross for omgåelse. Når UNE nekter oppholdstillatelse på grunn av omgåelsesekteskap, er det som oftest i klare tilfeller hvor formålet om oppholdstillatelse er så fremtredende at tillatelse av den grunn blir nektet.

Det er ikke gjort funn som tilsier at UNE har anvendt uriktig lovtolkning eller generelt har hatt en uforsvarlig saksbehandling i denne type saker. UNE anvender, og har anvendt, lovens forarbeider som rettskilde. 

Historisk har UNE truffet flere vedtak der begrunnelsen av kan-skjønnet i omgåelsesaker ikke når opp til den standard UNE fulgte i vedtakene som ble gjennomgått i forbindelse med denne rapporten. Vedtakenes begrunnelser har i senere tid jevnt over blitt tydeligere enn tidligere i vedtak om omgåelsesekteskap.

Les hele rapporten i PDF.