I desember 2014 ble utlendingsforskriften endret for at barns tilknytning skulle tillegges større vekt i vurderingen av opphold på humanitært grunnlag. UNEs rapport til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) 18. januar 2016 gjelder UNEs praksis etter utlendingsforskriften paragraf 8-5, også omtalt som «varig ordning». Den omfatter familier med barn som gikk på skole og har vært 4 ½ år eller mer i Norge. Praksis viser at det ikke en fast grense for når det blir gitt opphold på grunnlag av barns tilknytning. Det blir gjort konkrete skjønnsmessige vurderinger, der de momentene som taler henholdsvis for og mot en tillatelse blir vurdert i sammenheng. Hensynet til barnets beste og barnas tilknytning blir generelt sett tillagt større vekt enn under tidligere praksis.

Les hele rapporten i PDF