UNEs stornemnd traff i mars 2010 beslutning om retur til Sør-Somalia. Spørsmålet som ble belyst gjaldt terskelen for vern etter internasjonale konvensjoner for personer med tilhørighet til Mogadishu.

Herunder ble vurdert om disse kan henvises til internflukt til et annet område i Somalia. Som en konsekvens av resultatet i saken, oppheves suspensjonen av utreiseplikten for personer med tilhørighet til Sør-Somalia.

Saken ble behandlet i stornemnd fordi det i januar 2010 ble bekreftet at UDI og UNE så ulikt på spørsmålet om retur til Mogadishu. Begge instansene mente den generelle sikkerhetssituasjonen ikke i seg selv var til hinder for retur til Mogadishu, men hadde ulik tilnærming i den individuelle vurderingen av sakene.

Stornemndas flertall (6 mot 1) kom til at den generelle sikkerhetssituasjonen i Mogadishu ikke i seg selv dannet grunnlag for flyktningstatus (jf. lovens § 28 første ledd bokstav b). Den enkelte asylsøkers individuelle forhold skal være avgjørende for om slik status gis. Etter flertallets syn var det ikke individuelle forhold i klagerens sak som tilsa at han kvalifiserte til flyktningstatus. Drøftingen av slike individuelle forhold får betydning for etterfølgende saker både i UDI og UNE.

Stornemndas flertall kom ut fra tilgjengelig landinformasjon til at såkalt internflukt til andre deler av Sør-Somalia kan være et alternativ. Flertallet mente det normalt er mulig å få hjelp fra medlemmer av klanen også i andre områder. Under enhver omstendighet er det ikke urimelig å henvise til å ta opphold i områder der det er medlemmer av samme diya-gruppe (den minste juridiske enheten i en større klan). Muligens vil det heller ikke være urimelig å henvise til områder der man har klanmedlemmer utenfor denne gruppen, men dette må vurderes konkret.

Stornemndas mindretall kom til at situasjonen i Mogadishu og Sør- og Sentral-Somalia er av en slik art at klageren bør vernes mot retur. Etter mindretallets syn var det også tilleggsmomenter ved klagerens situasjon, som måtte ses i sammenheng med den generelt vanskelige sikkerhets- og humanitære situasjonen. Mindretallet uttalte at internflukt ikke er et alternativ, verken til andre deler av Mogadishu eller andre deler av det sørlige og sentrale Somalia.

Et anonymisert sammendrag av beslutningen kan du lese her.

Opphever suspensjon av utreiseplikt

Som en konsekvens av stornemndas beslutning, oppheves suspensjonen av utreiseplikten for borgere med tilhørighet til Sør-Somalia. Suspensjonen av utreiseplikten ble innført for hele Somalia 6.11.2006, på bakgrunn av frykten for en regional storkonflikt på Afrikas Horn.

Beslutningen innebar at personer fra Somalia som per 6.11.2006 hadde fått sin sak endelig avgjort av UNE med pålegg om å forlate landet, kunne forbli i riket inntil videre. Den 22.2.2007 ble suspensjonen opphevet for borgere med tilhørighet til Somaliland og Puntland. Usikkerhetsmomenter knyttet til situasjonen i Sør-Somalia førte til at suspensjonen ble videreført for denne delen av Somalia.

Siden suspensjonen ble besluttet har UNE fortløpende behandlet saker i nemndmøter. Ingen av nemndene har i løpet av denne tiden ment at sikkerhetssituasjonen i Sør-Somalia er /har vært av en slik karakter at personer, alene i kraft av tilhørighet til område, kan ansees vernet mot retur. Stornemnda har altså kommet til samme konklusjon som tidligere nemndmøter.

UNE har etter at utreiseplikten ble suspendert og frem til en endring i utlendingsforskriften ble iverksatt 1.5.2009, i stor grad gitt tillatelser til sør-somaliere etter reglene om sterke menneskelige hensyn. I 2006 og 2007 var tillatelsene midlertidige, mens de fra 2008 ble gitt uten tidsbegrensninger. Etter forskriftsendringen i 2009 forekom det oftere at UDIs avslag ble opprettholdt av UNE.

UNE vurderer konkret den enkeltes forutsetninger for retur, og om eventuelt manglende forutsetninger for retur tilsier at tillatelse skal gis. Beslutningen om å oppheve suspensjonen av utreiseplikten innebærer at sør-somaliere som tidligere var omfattet av denne, nå plikter å forlate landet. Politiet kan iverksette returer til Sør-Somalia. Politiet er pålagt kontakt med UNE i hver enkelt sak før utsendelse finner sted. Det understrekes også at det er mulig å fremme anmodning om omgjøring av UNEs tidligere vedtak.