I arbeidssaker inngår også tall for aupairsaker.

Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2022

14 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2022
  :
  133
 • 2021
  :
  239
 • 2020
  :
  154
 • 2019
  :
  67
 • 2018
  :
  78

Behandlede saker siste fem år

 • 2022
  :
  777
 • 2021
  :
  582
 • 2020
  :
  682
 • 2019
  :
  912
 • 2018
  :
  1012
Andel endrede vedtak 2022
11 %
Andel endrede vedtak 2021
10 %
Andel nemndmøter 2022
1 %
Andel nemndmøter 2021
2 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.