Disse tallene inneholder alle saker som er behandlet etter utlendingsloven § 32. Det vil si saker som ikke er realitetsbehandlet i Norge fordi asylsøknaden skal behandles i et annet trygt land.

Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2023

6 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2023
  :
  83
 • 2022
  :
  138
 • 2021
  :
  168
 • 2020
  :
  75
 • 2019
  :
  88

Behandlede saker siste fem år

 • 2023
  :
  369
 • 2022
  :
  198
 • 2021
  :
  174
 • 2020
  :
  177
 • 2019
  :
  327
Andel endrede vedtak 2023
11 %
Andel endrede vedtak 2022
12 %
Andel nemndmøter 2023
0
Andel nemndmøter 2022
0

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.