Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2022

4 %

Gjennomsnittelig saksbehandlingstid (i dager)

 • 2022
  :
  232
 • 2021
  :
  241
 • 2020
  :
  140
 • 2019
  :
  99
 • 2018
  :
  161

Behandlede saker siste fem år

 • 2022
  :
  197
 • 2021
  :
  140
 • 2020
  :
  222
 • 2019
  :
  228
 • 2018
  :
  257
Andel endrede vedtak 2022
15 %
Andel endrede vedtak 2021
11 %
Andel nemndmøter 2022
1 %
Andel nemndmøter 2021
1 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.