Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2023

5 %

Gjennomsnittelig saksbehandlingstid (i dager)

 • 2023
  :
  186
 • 2022
  :
  232
 • 2021
  :
  241
 • 2020
  :
  140
 • 2019
  :
  99

Behandlede saker siste fem år

 • 2023
  :
  289
 • 2022
  :
  197
 • 2021
  :
  140
 • 2020
  :
  222
 • 2019
  :
  228
Andel endrede vedtak 2023
17 %
Andel endrede vedtak 2022
15 %
Andel nemndmøter 2023
2 %
Andel nemndmøter 2022
1 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.