Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2023

15 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2023
  :
  145
 • 2022
  :
  162
 • 2021
  :
  159
 • 2020
  :
  117
 • 2019
  :
  83

Behandlede saker siste fem år

 • 2023
  :
  864
 • 2022
  :
  818
 • 2021
  :
  678
 • 2020
  :
  819
 • 2019
  :
  943
Andel endrede vedtak 2023
25 %
Andel endrede vedtak 2022
25 %
Andel nemndmøter 2023
5 %
Andel nemndmøter 2022
7 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.