Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2022

15 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2022
  :
  162
 • 2021
  :
  159
 • 2020
  :
  117
 • 2019
  :
  83
 • 2018
  :
  72

Behandlede saker siste fem år

 • 2022
  :
  818
 • 2021
  :
  678
 • 2020
  :
  819
 • 2019
  :
  943
 • 2018
  :
  1214
Andel endrede vedtak 2022
25 %
Andel endrede vedtak 2021
20 %
Andel nemndmøter 2022
7 %
Andel nemndmøter 2021
8 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.