Nemndmedlemmer_1500

Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt nemndmedlemmer for perioden 2021-2024.

Tidligere var det Kongen i statsråd som oppnevnte nemndmedlemmer, men Justis- og beredskapsdepartementet (JD) overtok denne oppgaven i juni i år. 

Samtidig ble ansvaret for å foreslå nemndmedlemmer overført fra JD og Utenriksdepartementet (UD) til Samfunnsviterne og fylkesmennene, som fikk forslagsrett sammen med Norges Juristforbund og en rekke humanitære organisasjoner.  

JD mottok i år 370 forslag til nye nemndmedlemmer.  323 av dem er nå oppnevnt som beslutningstakere for UNE fra januar

Hvem kan være nemndmedlem?

I mai i år vedtok Stortinget enkelte endringer i hvem som kan oppnevnes som nemndmedlem. Ansatte i departementene og praktiserende advokater og advokatfullmektiger kan ikke lenger bli nemndmedlem i UNE.

I utlendingsloven § 77 fjerde ledd er det satt opp noen krav til hvem som kan være nemndmedlem. Nemndmedlemmene må blant annet være norske statsborgere, ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være mellom 18 og 70 år når de oppnevnes. Det er også et krav om personlig egnethet. I dette ligger det at nemndmedlemmet har evne og vilje til å sette seg inn i oppgavene som følger med vervet, sette seg inn i saksdokumenter, forstå problemstillingene saken reiser, ta stilling til dem og gi uttrykk for meningen sin når saker diskuteres i nemndmøtet. Dette er tilsvarende krav som stilles til meddommere i domstolene.

Oppnevning av nemndmedlemmer gjøres også på bakgrunn av likestillings- og diskrimineringslovens krav til representasjon av kjønn i offentlige utvalg og til geografisk spredning blant medlemmene.

Hva gjør nemndmedlemmene?

Nemndmedlemmene deltar i avgjørelsen av klagesaker som behandles i nemndmøter.  De er selvstendige beslutningstakere. Det betyr at ingen i UNE kan overprøve vedtak fattet av en nemnd, heller ikke direktøren.

Nemndsystemet i UNE er en lekmannsordning. – Flere beslutningstakere og lekmannsinnslag gjør at beslutningsmakten blir spredd og at praksis bygger på et bredt fundament. Flere uavhengige beslutningstakere betyr også at flere er med på å kontrollere praksis og kan bidra til at den er mer veloverveid enn om én eller få personer skulle bestemme praksis, sier UNEs juridiske fagdirektør, Ketil Larsen.

Det kreves ingen juridiske forkunnskaper for å være nemndmedlem.  Det er UNEs saksbehandlere og nemndledere som skal ha kunnskap og oversikt over alle juridiske kilder som konvensjoner, lov, forskrift, rettspraksis og forvaltningspraksis. I nemndmøtet får nemndmedlemmene presentert og forklart det som har betydning for saken de skal være med å avgjøre. Nye nemndlemmer får en innføring i blant annet saksgangen, utlendingsforvaltningens oppbygging og sentrale bestemmelser i utlendingsloven og forvaltningsloven.

Når blir saker avgjort i nemndmøte?

I fjor ble om lag 320 saker avgjort i nemndmøte.

Det er når UNEs nemndleder mener at det er tvil om hva som er riktig resultat i en sak (vesentlige tvilsspørsmål) at saken skal avgjøres av en nemnd. Nemnda består av en nemndleder, som er ansatt i UNE, og to nemndmedlemmer. Når en sak avgjøres i stornemnd er det tre nemndledere og fire nemndmedlemmer som avgjør saken.  Av de 323 nye nemndmedlemmene er 17 oppnevnt til å sitte i stornemnd.

Les mer om JDs oppnevnelse og en liste over nye nemndmedlemmer her.