RB-13 skildrar rutinane for saksbehandlinga når UNE har behov for at det blir gjort ein språkanalyse.