Sist oppdatert: 21.02.2020 21.02.2020

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

UNE unntok klageren fra kravet til selvforsørgelse fordi hun var elev ved videregående skole. UNE mente UDIs vurdering av at klageren var privatist ikke var riktig fordi hun var heltidselev og fulgte ordinær undervisning.

Bakgrunn

Kvinne søkte om permanent oppholdstillatelse, men fylte ikke kravet om selvforsørgelse. UDI vurderte at hun ikke fikk unntak fra selvforsørgelseskravet etter utf 11-11 selv om hun var elev ved videregående skole, fordi de la til grunn at hun var privatist.

Vurdering og konklusjon

UNE mente at klageren ikke kunne anses som privatist selv om hun gikk på privatskole. Det ble vist til at både privatskoler og offentlige skoler var underlagt samme regelverk etter opplæringsloven, og at blant annet fraværgrensen var gjeldende på den aktuelle skolen. Videre ble det vist til at klageren hadde vært heltidselev og fulgte ordinær undervisning. UNE la til grunn at en privatist var en elev som tok eksamen uten å ha fulgt ordinær undervisning.

UNE vurderte at klageren falt inn under unntaket fra selvforsørgelseskravet i forskriftens § 11-11, 3 ledd bokstav b. De øvrige vilkårene for i utl 62 første ledd var oppfylt og klageren ble innvilget permanent oppholdstillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?