Sist oppdatert: 21.08.2020 21.08.2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker for å jobbe som barnehagelærer. Det var ikke fremlagt yrkesgodkjenning eller dispensasjon fra denne. Isteden var det fremlagt en generell godkjenning av utdanning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). UNE mente blant annet at regelverket ikke skiller mellom faste og midlertidige stillinger.

Bakgrunn

 
Klageren søkte om oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker for å arbeide som barnehagelærer. Vedlagt søknaden var blant annet en godkjenning fra NOKUT som godkjente klagerens utdanning som likestilt med en norsk bachelorgrad, i tillegg til ytterligere ett års utdanning på bachelornivå.
 
UDI avslo søknaden fordi klageren ikke hadde dokumentert godkjenning eller autorisasjon fra Utdanningsdirektoratet for å arbeide som pedagogisk leder. Klageren hadde heller ikke dokumentert at barnehagen som hadde tilbudt jobben hadde dispensasjon fra kommunen fra utdanningskravene som gjelder for yrket. 
 
Klageren mente at slik godkjenning eller dispensasjon ikke gjaldt midlertidige stillinger som barnehagelærer. Stillingen var ikke en stilling som pedagogisk leder. NOKUT-godkjenningen var derfor nok for at hun skulle kunne arbeide midlertidig som barnehagelærer.
 

UNEs vurdering

 
UNE mente at dersom man er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må man ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i Norge. I barnehagen får de fleste barnehagelærere også ansvar som pedagogisk leder, og klageren måtte derfor ha en slik godkjenning. UNE mente videre at regelverket ikke skiller mellom faste og midlertidige stillinger, og at godkjenning kreves i begge tilfeller.
 
UNE mente at godkjenningen fra NOKUT som klageren hadde lagt frem, var en generell godkjenning av hennes utdanning, ikke en yrkesgodkjenning. NOKUT overtok 01.01.2020 ansvaret for slik yrkesgodkjenning, som tidligere var plassert hos Utdanningsdirektoratet. Klageren skulle altså hatt en yrkesgodkjenning fra Utdanningsdirektoratet på søknadstidspunktet.
 
UNE viste til at man i noen tilfeller kan arbeide som barnehagelærer uten godkjenning, men at klageren da måtte dokumentere at hun hadde dispensasjon. UNE viste til at klageren måtte kontakte NOKUT angående dette.
 
Fordi hun ikke hadde fremlagt yrkesgodkjenning eller dispensasjon fra denne, ble søknaden avslått.
 

Var dette sammendraget nyttig?