Sist oppdatert: 28.01.2021 28.01.2021

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi han hadde faglært kompetanse på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner.

Bakgrunn

 
Klageren søkte om oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker for å arbeide som maler. UDI mente at klageren ikke hadde faglært kompetanse som maler. Klagerens utdanning var ikke relevant for stillingen.
 
I klageomgangen ble det opplyst at klagerens fagutdanning, sammen med hans arbeidserfaring, tilsvarer en norsk utdanning i malerfaget. Fagkombinasjonen som klageren hadde gjennomført tilsvarer fagene man må gjennomføre på norsk yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå. I tillegg hadde klageren lang praksis fra malerfaget, det omfattet syv og et halvt års arbeidserfaring. Dette var dokumentert ved attester fra tidligere arbeidsgivere. UDI hadde begått saksbehandlingsfeil, blant annet ved ikke å ha utredet saken tilstrekkelig.
 

UNEs vurdering

 
For å få oppholdstillatelse til å arbeide i Norge som faglært arbeidstaker må flere vilkår være oppfylt. Det stilles blant annet krav til kompetanse, arbeidet utlendingen skal utføre og til lønns- og arbeidsvilkår. Se utlendingsloven § 23 og utlendingsforskriften § 6-1. I tillegg må klageren ha lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon på sin identitet.
 
Klageren hadde lagt frem gyldig pass, og dermed dokumentert sin identitet. Klageren hadde ikke dokumentert å ha faglært kompetanse på grunnlag av formell utdanning. UNE vurderte derfor om klageren hadde spesielle kvalifikasjoner etter utlendingsforskriften. Det betyr at klageren gjennom praktisk arbeidserfaring, eventuelt i kombinasjon med utdanning, har kompetanse som tilsvarer minst en norsk fagutdanning på videregående skoles nivå.
 
UNE mente at deler av klagerens utdanning var relevant for yrket som maler. I tillegg hadde han dokumentert omtrent åtte års arbeidserfaring som maler. Etter en vurdering av klagerens arbeidserfaring og utdanning, sett opp mot en norsk yrkesutdanning som maler på videregående skoles nivå, mente UNE at det var sannsynliggjort at klageren har faglært kompetanse som maler på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner.
 
UNE påpekte at det var attestene som ble fremlagt i klageomgangen som hadde sannsynliggjort klagerens kompetanse. UNE mente at UDIs vedtak ikke led av saksbehandlingsfeil eller at det var handlet i strid med god forvaltningsskikk, slik det ble hevdet i klagen.
 
Etter UNEs mening oppfylte klageren også de andre vilkårene for oppholdstillatelse som faglært. Arbeidet han var tilbudt krevde faglært kompetanse, og klagerens kompetanse var nødvendig for stillingen. Lønns- og arbeidsvilkårene var i samsvar med gjeldende tariffavtale, og det forelå et konkret tilbud om heltidsarbeid for én arbeidsgiver. Klageren var over 18 år, og hadde et sted å bo i Norge. Vilkårene for oppholdstillatelse var oppfylt.
 

Var dette sammendraget nyttig?