Sist oppdatert: 06.08.2022 06.08.2022

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Klageren oppfylte ikke kravet om å forsørge seg selv i reglene om permanent oppholdstillatelse. UNE la til grunn at hun hadde arbeidet heltid de siste 12 månedene, men at hun hadde tjent mindre enn lovlig minstelønn.

Bakgrunn:

Klageren hadde søkt permanent oppholdstillatelse, men oppfylte ikke kravet om å forsørge seg selv. Klageren anførte at UDI ikke hadde sett på riktig 12-måneders-perirode. UDI mente at det ikke var noen aktuelle perioder hvor klageren hadde hatt tilstrekkelig inntekt.
 

UNEs vurdering:

UNE kom også frem til at det ikke var noen aktuelle 12-måneders-perioder hvor klageren hadde hatt tilstrekkelig inntekt. Hun hadde ikke hatt midler som tilsvarer minst 2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
 
UNE vurderte også om klageren hadde arbeidet heltid de siste 12 månedene. Det ble lagt til grunn at klageren hadde arbeidet heltid de siste 12 månedene. Etter utlendingsforskriften er dette «som hovedregel» tilstrekkelig, men ikke alltid. Departementet har fastsatt at inntekten som et minimum må tilsvare lovlig minstelønn i visse yrker, se rundskriv G-05/2017. Hva som regnes som lovlig minstelønn, følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv.  
 
Klageren hadde hatt en lønn på å kr 236 040 i 2020 med en flat månedslønn på kr 21 000. UNE mente at dette var en lav lønn i forhold til arbeidsbeskrivelsen. Det ble videre vist til at tariffavtalen som kan anvendes i denne sammenheng er tariffavtalen for kontoransatte. I Kontoroverenskomsten 2020-2022 fremgår det at minstelønn for en kontoransatt over 25 år er lønnstrinn 3 som tilsvarer 26 400 per måned. UNE la derfor til grunn at klageren har hatt en heltidsstilling men har tjent mindre enn lovlig minstelønn. Klageren oppfylte dermed ikke kravet om selvforsørgelse.

Var dette sammendraget nyttig?