Sist oppdatert: 06.08.2022 06.08.2022

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Klageren fikk ikke unntak fra kravet om å forsørge seg selv etter reglene om permanent oppholdstillatelse. Hun hadde ikke dokumentert at hennes videregående opplæring var gjennom tiltak fra NAV eller som en del av introduksjonsprogrammet.

Bakgrunn:

Klageren fylte ikke vilkåret om å forsørge seg selv etter reglene om permanent oppholdstillatelse. Hun mente hun måtte få unntak fra dette kravet fordi hun deltok i videregående opplæring.
 

UNEs vurdering:

UNE påpekte at for personer over 25 år er det et krav at den videregående opplæringen er en del av introduksjonsprogrammet eller er gjennom tiltak fra NAV (utlendingsforskriften § 11-12 annet ledd bokstavene c og d). For at dette vilkåret skal anses oppfylt må det fremlegges dokumentasjon på at søkeren de siste 12 månedene eller de siste to semestrene har deltatt i opplæringen som en del av introduksjonsprogrammet eller gjennom tiltak fra NAV. Klageren hadde ikke fremlagt slik dokumentasjon. UNE gjorde derfor ikke unntak fra kravet om å forsørge seg selv.

Var dette sammendraget nyttig?