Notatet beskriver terskelen for å gi oppholdstillatelse til barn ut fra sterke menneskelige hensyn når saken handler om barnets helse.

Det kan gis opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn til barn selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det kan gis opphold til en voksen, jf. utlendingsloven § 38 tredje ledd. Notatet tar sikte på å beskrive mer konkret hvordan en slik lavere terskel for opphold blir anvendt i praksis, og baserer seg på en gjennomgang av 76 saker. Vurderingen av sterke menneskelige hensyn i saker som gjelder barn og helse, tar utgangspunkt i momentene listet opp i utlendingsforskriften § 8-5.

Flere av avgjørelsene i sakene løfter frem barnets behov for stabilitet og kontinuitet utover det som gjelder for barn generelt. Dette hensynet kan gjøre seg særlig gjeldende for barn med enkelte diagnoser, og følger noen ganger også direkte av helseerklæringene i den enkelte saken. Også graden av stigma og eventuell diskriminering/trakassering ved en retur vil ha betydning. Foreldrenes omsorgskapasitet, nettverk ved retur og tilknytningen til Norge og hjemlandet er andre sentrale momenter i helhetsvurderingen. Følgende momenter er videre særlig sentrale i saker der barns helse er et tema, og er nærmere redegjort for i notatet: lidelsens alvor, behandlingsopplegget i Norge, tilgangen til behandling i hjemlandet og styrken av innvandringsregulerende hensyn.

Les hele praksisnotatet i PDF