Temaet som ble belyst var å henvise etniske serbere til internflukt i Kosovo.

Stikkord: Forfølgelsesfare, flyktningbegrepet, internflukt, torturkonvensjonen, barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

UNE har fattet vedtak etter stornemndmøte hvor saken gjaldt en familie etniske serbere fra Kosovo.

Stornemnda fant med fem mot to stemmer at det ville være urimelig å henvise familien til internflukt i Serbia. De ble følgelig innvilget asyl.

Vedtaket inneholder generelle synspunkter på internfluktalternativet og en opplisting av vedtakets presedensvirkninger.

Les hele sammendraget fra UNEs praksisbase.