Temaet som ble belyst var relokalisering av afghanske borgere til sikkerhetsmessige stabile områder, til tross for at de ikke har tilknytning dit.

Stikkord: Forfølgelse, privat konflikt, politisk tillagt oppfatning, sosial gruppe, vern mot utsendelse, sterke menneskelige hensyn, innvandringspolitiske hensyn, returforutsetninger, beskyttelsesbehov, internflukt.

UNE har fattet vedtak etter stornemndmøtene der to klagesaker fra afghanske borgere ble behandlet.

Det prinsipielle spørsmålet stornemnda har vurdert, er om afghanske borgere som kommer fra sikkerhetsmessig ustabile områder av landet og som ikke har individuelle beskyttelsesbehov, kan henvises til sikkerhetsmessig stabile områder av landet (relokaliseres) til tross for at de ikke har tilknytning dit.

Stornemndas vedtak innebærer at UDIs avslag i de to sakene er blitt omgjort. Vedtakene kan anses som en videreføring av den praksis UNE har lagt seg på gjennom en rekke nemndmøtevedtak i den senere tid.

Les hele sammendraget fra UNEs praksisbase: