UNE behandlet to saker i stornemnd i desember 2012. Sakene gjaldt klage over vedtak fra UDI om avslag på søknad om beskyttelse (asyl) og opphold på humanitært grunnlag. Sakene gjaldt to menn som etter egne opplysninger kommer fra Mogadishu.

Klagene ble ikke tatt til følge. Stornemnda delte seg i et flertall på 5 og et mindretall på 2.

FNs Høykommissær for flyktninger har i retningslinjer fra mai 2010 anbefalt at asylsøkere fra Sør- og Sentral-Somalia gis beskyttelse på generelt grunnlag, dvs. at ingen pålegges å returnere dit. I oktober 2010 konkluderte også UNEs stornemnd med at situasjonen i Mogadishu da var av en slik karakter at personer generelt var vernet mot retur dit. En avgjørelse fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) fra juni 2011 bygget på en tilsvarende vurdering av de daværende forholdene i Mogadishu. UNE har holdt seg løpende orientert om utviklingen i Mogadishu. Situasjonen i byen har utviklet seg. Etter en reise til byen i februar 2012 behandlet UNE flere Mogadishu-saker i nemndmøter. Vedtakene ga uttrykk for ulike vurderinger av om situasjonen i Mogadishu fortsatt tilsa et generelt returvern.

I utlendingsforskriften § 16-4 fremkommer det at saker av prinsipiell betydning eller saker på områder der det er tendenser til ulik praksis kan avgjøres i stornemnd. Dersom det er aktuelt å etablere ny praksis i strid med UNHCRs anbefalinger, skal som hovedregel minst en representativ sak behandles i stornemnd. På denne bakgrunn besluttet UNE å behandle to Mogadishu-saker i stornemnd.

Stornemndas flertall kom til at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu per i dag ikke tilsier at retur dit på generelt grunnlag er i strid med forbudet om at ingen kan returneres til et område der de risikerer dødsstraff eller umenneskelig behandling. Stornemnda kom dermed til at det kan gjøres individuelle vurderinger hvor enkelte asylsøkere pålegges å returnere, mens andre kan anses å trenge beskyttelse i Norge.

I sin begrunnelse viser flertallet til at situasjonen i Mogadishu er gradvis forbedret etter at al-Shabaab trakk seg ut av bykjernen i august 2011. Flertallet kunne heller ikke se at det foreligger individuelle forhold som tilsier at klagerne, i de enkeltsakene stornemnda hadde til behandling, ved en retur til Mogadishu står i en reell fare for å bli utsatt for dødsstraff eller umenneskelig behandling.

Stornemndas mindretall mente at sikkerhetsbildet og voldsnivået i Mogadishu fortsatt er av en slik karakter og et slikt omfang at vilkårene for vern etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b anses oppfylt. I sin begrunnelse viser mindretallet til at sikkerhetssituasjonen fortsatt er uavklart og ustabil, og at myndighetene ikke er i stand til å yte befolkningen beskyttelse mot kriminalitet og andre overgrep.

Stornemndvedtakene innebærer at personer fra Mogadishu ikke lenger anses vernet mot retur dit på generelt grunnlag. Det betyr at den enkeltes behov for beskyttelse og om retur kan skje til Mogadishu må vurderes konkret og individuelt.

Her kan du lese sammendrag av ett av vedtakene: