Temaet som ble belyst var bruk av Dublin-forordningen overfor asylsøkere som har kommet til Norge etter først å ha vært i Hellas.

Stikkord: Vern mot utsendelse, ikke realitetsbehandling, første asylland, Dublin-sak og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

UNE har i stornemndmøte avgjort en sak hvor spørsmålet var om Norge skulle realitetsbehandle en asylsøknad, eller om asylsøkeren skulle returneres til Hellas i tråd med Dublinregelverket.

Bakgrunnen for at saken ble behandlet i stornemnd var at den hadde prinsipiell betydning, og at de har vært tendenser til ulik praksis i slike saker. Det konkrete spørsmålet for stornemnda var om det foreligger forhold som er til hinder for retur til Hellas, eller om det er «særlige grunner» som tilsier at søknaden om asyl skal realitetsbehandles i Norge.

Stornemnda kom med 6 mot 1 stemme til at klagen ikke skulle tas til følge, og at klageren derfor skal returneres til Hellas for å få sin asylsøknad realitetsbehandlet der.

Les hele sammendraget fra UNEs praksisbase.