UNEs stornemnd tok i oktober 2010 stilling til om en klager fra Mogadishu fylte kriteriene for flyktningstatus etter utlendingsloven.

En enstemmig stornemnd kom til at klageren ikke kunne pålegges retur til Mogadishu ut fra vurdering av situasjonen på stedet opp mot internasjonale forpliktelser (jf. utlendingslovens § 28 første ledd bokstav b).
UNE har tidligere (26.3.2010) truffet beslutning i en annen sak som gjaldt retur til Mogadishu, men Justisdepartementet mente at det var nødvendig å få ytterligere en slik sak behandlet i stornemnd og ba derfor om dette. Formålet var å få tydeliggjort stornemndas syn på noen viktige prinsipielle tolkningsspørsmål departementet ikke fant tilstrekkelig avklart i den forrige stornemndbeslutningen.

På bakgrunn av de rettslige utgangspunkter som stornemnda har lagt til grunn, ble den konkrete saken vurdert opp mot den aktuelle situasjonen i Mogadishu. Stornemnda har i sin vurdering blant annet sett hen til andre lands praksis og UNHCRs nyeste retningslinjer (5.5.2010). På bakgrunn av disse retningslinjene og tilgjengelig landkunnskap, kom stornemnda til at den generelle sikkerhetssituasjonen i Mogadishu per idag er så alvorlig at innbyggerne i sin alminnelighet risikerer å bli utsatt for overgrep. Stornemnda kan likevel ikke se bort fra at enkelte personer, på bakgrunn av helt særlige individuelle forutsetninger for å møte situasjonen, likevel ikke vil omfattes av returvernet.

På bakgrunn av klagerens konkrete gruppetilknytning, en gruppe med tilhørighet til Mogadishu, fant stornemnda at internflukt ikke var et reelt alternativ i denne saken.

Justisdepartementet instruks om stornemndbehandling kan du lese her.

Et anonymisert sammendrag av vedtaket kan du lese her.

Som en konsekvens av stornemndas vedtak oppheves berostillelsen av Mogadishu-saker. Dette innebærer at UNE vil igangsette ordinær saksbehandling av de sakene som var berørt.

Som følge av stornemndas beslutning har UNEs direktør besluttet å suspendere utreiseplikten for borgere av Somalia som før 14.10.2010 har fått endelig vedtak av UNE om retur til Mogadishu.