Kart over Afghanistan

Foto: Adobe Stock

En ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til UDI gir nærmere føringer for behandlingen av søknader om beskyttelse for kvinner og jenter fra Afghanistan.

I dagens situasjon vil kvinner og jenter kunne defineres som «en spesiell sosial gruppe» og  de vil kunne ha behov for beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. UDI skal gjøre individuelle vurderinger. Instruksen finner du her: 

Instruks GI-09/2023 – Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, kvinner og jenter fra Afghanistan (regjeringen.no)

Som klageorgan er ikke UNE omfattet av instruksen. Styring av UNE kan bare skje gjennom lov og forskrift. 

Fakta

Om instrukser til UNE

UNE er i loven beskrevet som et uavhengig forvaltningsorgan. UNEs beslutningstagere er faglig uavhengige.

Før instruksen kom, har UNE behandlet saker som er i tråd med det som JD nå har gitt i instruks til UDI.

Praksis i Afghanistansaker

UNE har i lang tid hatt en praksis hvor vi har gitt beskyttelse til afghanske kvinner vi mener er uten et trygt mannlig nettverk ved retur. Den seneste tiden har vi i noen saker, etter behandling i nemndmøte, også gitt beskyttelse utelukkende på bakgrunn av kjønn. Vedtakene har kommet samtidig med at Sverige, Finland og senere Danmark endret sin praksis når det gjelder afghanske kvinner. European Union Agency for Asylum (EUAA) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har også kommet med nye anbefalinger for denne gruppen.

Begrunnelsen i våre nyeste vedtak har vært at man som afghansk kvinne vil risikere forfølgelse ved retur til hjemlandet. Et eksempel på en slik avgjørelse kan du lese om i dette sammendraget fra UNEs praksisbase. I praksisbasen publiseres sammendrag av et representativt utvalg av UNEs avgjørelser.

På vår sakstypeside om Afghanistan kan du lese mer om hvordan vi vurderer saker fra Afghanistan opp mot regelverket.

Mer informasjon