Publisert 13.11.2023   Asyl/beskyttelse Rettssaker Redegjørelser
Det er første gongen Høgsterett avgjer terskelen for når medverknad til eit alvorleg brotsverk dannar grunnlag for utestenging (eksklusjon) frå flyktningstatus. Saka blir behandla 14.- 15- november.
Publisert 09.11.2023   Redegjørelser Saksbehandling Returstopp
UNE ser ingen tegn til en fredelig løsning på krigen i Sudan i nærmeste fremtid. For å unngå at saker blir liggende ubehandlet i lang tid, har UNE besluttet å gjenoppta behandlingen av Sudan-saker. Vi opphever samtidig suspensjonen av utreiseplikten.
Publisert 23.10.2023   Redegjørelser Returstopp Saksbehandling
Plikten til å returnere til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert dit nå.
Justis- og beredskapsdepartementet har innført endringar i utlendingsforskrifta som styrkjer retten til nemndmøtehandsaming ved spesifikke domstolsavgjerder og oppmodingar frå Sivilombodet.
I asylsaker kan det være tvil om søkerens identitet. Vi er usikre på hvem søkeren egentlig er. Spørsmålet er hvilket beviskrav som gjelder for vurderingen av søkerens identitet.
Publisert 25.08.2023   Redegjørelser Asyl/beskyttelse
Vi har oppdatert et praksisnotat som beskriver vurderingene vi gjør i disse sakene.
Publisert 12.07.2023   Redegjørelser Saksbehandling
I løpet av første halvår i 2023 har Utlendingsnemnda (UNE) behandlet rundt 3110 saker, sammenlignet med 2820 saker på samme tid i fjor. Av de behandlede sakene ble omtrent 18% omgjort.
Publisert 05.07.2023   Redegjørelser Undersøkelser
I ei undersøking frå Opinion svarer 52 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Det er 7 prosentpoeng mindre samanlikna med i fjor.
I spesielle tilfelle kan UNE i staden for å utvise, bestemme at personen må vente tre år lenger før hen kan få permanent opphaldsløyve.
Publisert 12.06.2023   Redegjørelser Asyl/beskyttelse
Iran, kvinner og beskyttelse er temaet denne gangen.