I løpet av første halvår i 2023 har Utlendingsnemnda (UNE) behandlet rundt 3110 saker, sammenlignet med 2820 saker på samme tid i fjor. Av de behandlede sakene ble omtrent 18% omgjort.

Omgjøringsprosenten vil variere over tid, avhengig av hvilke saker UNE har til behandling. Likevel ser vi at omgjøringsprosenten er lik som i fjor, hvor vi omgjorde tidligere vedtak helt eller delvis i omtrent 18% av sakene gjennom hele 2022. Tallene inkluderer både omgjøringer av klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak og omgjøringsanmodninger av UNEs vedtak.

Flesteparten av sakene vi har behandlet første halvår, har vært ulike typer arbeidssaker, inkludert EØS-saker. Etterfulgt av utvisning og familieinnvandringssaker.

Antallet behandlede asylsaker har gått ned. I første halvår behandlet vi 273 asylsaker, sammenlignet med 347 i første halvår av 2022.​

Antall behandlede saker januar - juni 2023*

 • Arbeid
  :
  610
 • Utvisning
  :
  431
 • Familieinnvandring
  :
  370
 • Statsborgerskap
  :
  288
 • Asyl/beskyttelse
  :
  273
 • Studietillatelser
  :
  236
 • Tilbakekall/opphør
  :
  219
 • Permanent opphold
  :
  178
 • Dublin
  :
  170
 • Reisedokument
  :
  155

*Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Saksbehandlingstiden redusert siden i fjor

Foreløpige tall for 2023 viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i UNE nå er på 144 dager per sak, sammenlignet med 177 dager ved utgangen av juni 2022. Dette gjennomsnittet inkluderer alle sakstyper, inkludert omgjøringsanmodninger. For hele 2022 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 166 dager.

– Det er svært gledelig at saksbehandlingstiden går ned, og at de prioriteringene vi gjør gir effekt. Men saksbehandlingstiden er fortsatt for lang og vi jobber fortsatt med å redusere den. Vi håper at den vil gå ytterliggere ned i tiden fremover, sier lederen i enhet for forberedelse og saksflyt, Torgeir Tofte Jørgensen.

Saksbehandlingstiden er kortest for såkalte Dublinsaker, der gjennomsnittlig tidsbruk er 37 dager per sak, sammenlignet med 150 dager i fjor. En Dublin-sak er når Norge ber et annet europeisk land om å behandle en asylsøknad. 

Jørgensen forklarer at nedgangen i saksbehandlingstid på Dublin-saker skyldes blant annet at UNE har mottatt langt flere klagesaker fra UDI sammenlignet med i fjor. – Mange av sakene vi har mottatt har vært gamle og UNE har derfor prioritert sakene og behandlet disse sakene raskt, sier Jørgensen.

Saksbehandlingstiden er lengst for tilbakekallssaker, med en gjennomsnittlig tidsbruk på 236 dager per sak. Men også i tilbakekallssakene har saksbehandlingstiden gått ned sammenlignet med samme periode i fjor, da det tok 275 dager per sak. Av tilbakekallssakene har 28% blitt behandlet i nemndmøte. Saker som behandles i nemndmøte har vanligvis betydelig lengre gjennomsnittlig saksbehandlingstid enn andre saker. Dette skyldes i stor grad at sakene er mer komplekse og tar lengre tid å forberede.

Du finner flere oppdaterte tall på statistikksidene våre. 

Her kan du lese UNE sin årsrapport for 2022.