saksebehandling jan-jun 24 (1)

Tall for første halvår 2024 viser at UNE har behandlet flere saker enn i samme periode i fjor. Samtidig har saksbehandlingstiden økt.

Så langt i år har UNE behandlet omtrent 3308 saker, mot 3110 saker i 2023. Tallene inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. 

– Vi er godt fornøyde med antallet saker vi har fått unna så langt i år. Dette er det høyeste antallet behandlede saker i første halvår de siste fem årene. Vi har blant annet jobbet mer i innsatser, noe som ser ut til å ha gitt resultater. I tillegg ser vi nå effekten av nyansettelsene vi gjorde i fjor, sier Torgeir Tofte Jørgensen, leder i enhet for forberedelse og saksflyt.

Fordeling av saker

Blant de behandlede sakene var det flest utvisningssaker, etterfulgt av familieinnvandringssaker og arbeidssaker. UNE har så langt i år behandlet 518 utvisningssaker, en økning fra 430 på samme tid i fjor. Flesteparten av disse utvisningssakene gjaldt brudd på utlendingsloven. 21 % av utvisningssakene ble omgjort.  

De fem største nasjonalitetsgruppene blant behandlede saker på tvers av sakstyper er Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Syria og Somalia. 

Antall behandlede saker januar - juni 2024*

 • Utvisning
  :
  518
 • Familieinnvandring
  :
  472
 • Arbeidssaker
  :
  439
 • Asyl/beskyttelse
  :
  367
 • Statsborgerskap
  :
  271
 • Dublin
  :
  218
 • Tilbakekall/opphør
  :
  201
 • Permanent opphold
  :
  134
 • Reisedokument
  :
  110
 • Studietillatelse
  :
  72

 

*Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Økning i asylsaker

Når det gjelder asylsaker, har UNE behandlet 367 saker hittil i år, mot 273 saker på samme tid i fjor. Omtrent 17 % av sakene ble omgjort. Det fleste asylsakene kom fra Iran etterfulgt av Etiopia og Venezuela. Rundt 43 % av de behandlede asylsakene var omgjøringsanmodninger.

Utfall av sakene

Av de behandlede sakene har omtrent 14% blitt helt eller delvis omgjort. Dette inkluderer både klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak og omgjøringsanmodninger av UNEs vedtak. Omgjøringsprosenten varierer over tid avhengig av hvilke saker UNE har til behandling.  

Økt saksbehandlingstid

Selv om flere saker er behandlet, har saksbehandlingstiden økt i 2024, med et gjennomsnitt på 178 dager per sak mot 144 dager ved utgangen av juni 2023. Gjennomsnittet inkluderer alle sakstyper, inkludert omgjøringsanmodninger. For hele 2023 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 152 dager. 

EØS-saker har lengst ventetid, med 417 dager, etterfulgt av fornyelse av asylsaker med 335 dager. Saker som gjelder sesongarbeidstillatelse har kortest ventetid, med 13 dager i gjennomsnitt.  

Årsaker til økt saksbehandlingstid

– Vi er ikke fornøyde med at den gjennomsnittelige saksbehandlingstiden har økt. Det er mange årsaker til det, sier Jørgensen.

– Vi har hatt en økning i saker inn, samtidig som vi har hatt fokus på å få ned saksbehandlingstiden på de aller eldste sakene. Vi har også måttet vente med å behandle flere sakstyper på grunn av instrukser fra regjeringen eller forhold i enkelte områder, noe som har ført til at noen saker har blitt svært gamle før de ble behandlet, forklarer Jørgensen.  

Du finner flere tall på statistikksidene våre.