Publisert 12.07.2024   Fagartikkel Saksbehandling
I en utlendingssak kan flere fakta være relevante. Sentralt står søkerens egne opplysninger. Hva skal til for å legge disse til grunn for vedtaket? Det er temaet for denne fagartikkelen.
Publisert 08.07.2024   Redegjørelser Saksbehandling
Tall for første halvår 2024 viser at UNE har behandlet flere saker enn i samme periode i fjor. Samtidig har saksbehandlingstiden økt.
Frå 1. juli trer ei forskriftsendring i kraft som sikrar at fleire utvisingssaker som rører barn, skal behandlast i nemndmøte. Endringa inneber ein lågare terskel for nemndmøte i saker som er særleg inngripande for barn.
Utlendingsforskriften vil bli justert for utvisning av foreldre med barn i Norge.
KPMG har på oppdrag fra UDI gått gjennom vedtak fra UDI og UNE for å se på vurderingene av barnets beste.
Publisert 22.03.2024   Saksbehandling Redegjørelser
UNE har levert rapporten for 2023 til Justis- og beredskapsdepartementet.
UNE fekk 35 rettskraftige dommar i 2023. Det er det lågaste antalet rettssaker nokon sinne.
Publisert 22.02.2024   Redegjørelser Retur Utreisefrist Returstopp
Personer med utreiseplikt til Jemen har siden april 2015 kunne bli værende i Norge selv om de ikke hadde fått noe vedtak om dette i sin egen sak. Denne generelle returstoppen oppheves nå. Heretter må den enkelte ha et selvstendig vedtak for å kunne oppholde seg lovlig i Norge.
Publisert 16.02.2024   Redegjørelser Regelverksendringer Au pair
Endringene i au pair-ordningen gjelder fra 15. mars 2024. Fra denne datoen kan ikke personer fra land utenfor EØS lenger søke om oppholdstillatelse for å komme til Norge for å jobbe som au pair.
Publisert 12.02.2024   Redegjørelser
I 2023 behandlet UNE flere saker enn de tre foregående årene. Totalt behandlet UNE 5743 saker, men fikk også flere saker enn forventet fra UDI.