barnehender

Foto: Adobe stock

Saker som gjeld barn kan vere komplekse og vanskelege. Dette er noko av det UNE jobbar med for å sikre at barnets beste blir vareteke.

Utlendingsnemnda står ofte overfor saker der barn blir ramma av vedtaka som blir gjorde. UNE jobbar derfor på fleire område for å sikre at barnets beste blir vektlagt som eit grunnleggjande omsyn.

Gunnar Ekeid, psykologspesialist og rådgivande barnepsykolog i UNE, hjelper tilsette med å forstå barns situasjon i samband med saksbehandlinga.

Dei siste fem åra har han vorte konsultert om ulike tema, inkludert tilknyting, relasjonsbrot og ulike diagnosar. Han gir innsikt og drøftar saker for å hjelpe saksbehandlarane med å forstå problematikken betre.

Han understrekar at rolla hans er å hjelpe, og ikkje bestemme utfallet av sakene.

– Kva vil det seie for dette barnet at pappa blir sendt ut av landet? Kva inneber det å ha eit barn med den og den diagnosen? Kva betyr det for eit barn å ha foreldre med den og den diagnosen? seier han, er typiske spørsmål som oppstår.

Gunnar Ekeid er ikkje berre involvert i enkeltsaker, men deltek også i faglege drøftingar og gir undervisning, inkludert tema som tilknyting, ulike diagnosar, og helsedokumentasjon for nytilsette.

Komplekse vurderingar

Christine Dahl koordinerer UNEs barnefaglege nettverk. Ho påpeikar viktigheita av å ha ein dedikert rådgivande barnepsykolog for å sikre grundig saksbehandling og korrekte vedtak.

– For å vurdere barnets beste må forståinga av situasjonen til barnet vere god, og det er avgjerande å identifisere barn som kan vere særleg sårbare. Mange av UNEs saker inneber komplekse og skjønnsmessige vurderingar der barnets beste ofte står i kontrast til behovet til staten for å kontrollere innvandringa til Noreg, seier ho.

Jobbar på tvers av etatane

UNE jobbar breitt for å sikre barnets beste , og i tillegg til bistanden til barnepsykologen, blir det jobba i det nettverket ho koordinerer med ressurspersonar på tvers av porteføljar og roller. Interne og eksterne kurs, faglege arenaer for diskusjon, og dessutan retningslinjer og rutineskildringar støttar også saksbehandlinga.

– Samarbeidde med UDI og PU, inkludert «Barnefaglig dag» og nettsida asylbarn.no, bidreg til å vareta barneperspektivet gjennom heile kjeda av avgjerdsprosessar, seier Dahl om arbeidet på tvers i utlendingsforvaltninga.

Endringar i praksis over tid

Sjølv om lovene som UNE gjer vedtak etter kan endre seg og justerast over tid, ser Dahl ei  utvikling i retning av at barns rettar blir styrkte.

– Praksis endrar seg i tråd med regelendringar og rettspraksis. Fleire regelendringar har styrkt barns rettar, og UNE ser at barns rettar får stadig større gjennomslag i praksis, sjølv utan formelle regelendringar, seier ho.