Sist oppdatert: 21.02.2020 21.02.2020

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Klageren fikk avslått sin søknad om permanent oppholdstillatelse fordi han ikke fylte vilkårene for botid og selvforsørgelse samtidig.

Bakgrunn

Klageren søkte om permanent oppholdstillatelse før vilkåret om botid var oppfylt. Man kan søke om permanent oppholdstillatelse inntil tre måneder før kravet om botid er oppfylt. På søknadtidspunktet fylte han vilkåret om selvforsørgelse.

På UDIs vedtakstidspunk fylte han kravet om botid, men ikke kravet til selvforsørgelse. UDI avslo derfor søknaden fordi klageren ikke fylte kravet om selvforsørgelse. Klageren anførte at han oppfylte vilkåret om selvforsørgelse i en tidligere 12-månedersperiode enn den UDI hadde vurdert.  

Vurdering og konklusjon

UNE mente at klageren måtte oppfylle alle vilkår samtidig for å kunne innvilge en søknad om permanent oppholdstillatelse, og at UNE tidligst kunne se på klagerens inntekt de siste 12 månedene før botidskravet var oppfylt.

UNE mente videre at det ikke forelå særlige grunner etter utf § 11-11 fjerde ledd og avslo søknaden om permanent oppholdstillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?