Foreldre-med-barn-i-Norge_1500

Foto: Adobe Stock

Utlendingsforskriften vil bli justert for utvisning av foreldre med barn i Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet kan instruere UNE om at iverksettelsen av vedtak utsettes når det pågår et lov- eller forskriftsarbeid. Motivet vil da være å forhindre å sende ut noen som etter de nye reglene vil få bli.

Departementet har sendt på høring forslag om justeringer i utlendingsforskriften (ekstern lenke). Justeringene vil gjelde saker om utvisning for brudd på utlendingsloven for utlendinger som har barn i Norge. Dette er en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget som lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2024 følge opp Baumann-rapportens forslag, som en samlet arbeidsgruppe stod bak, om at det for enkelte typer utvisningssaker som omfatter utlendinger med barn i Norge som hovedregel skal ilegges krav til tilleggstid for permanent oppholdstillatelse, istedenfor utvisning.»

Uoverstigelige hindringer mot å videreføre familielivet

Vedtak om utvisning innebærer et innreiseforbud til Norge og som regel andre Schengen-land. Blant de som har et utvisningsvedtak for brudd på utlendingsloven, og som har risikert å bli tvangsreturnert dersom de ikke reiste frivillig, vil noen nå få være lovlig i Norge mens nye regler utformes.

Departementet har gitt noen avgrensninger i instruksen. Den gjelder saker hvor

  • det foreligger uoverstigelige hindringer mot å videreføre familielivet i hjemlandet til den forelderen som vurderes utvist, eller
  • hvor gjenværende forelder har særkullsbarn i Norge som det utøves alminnelig samvær med.

Utvisningsvedtaket kan likevel iverksettes dersom

  • det legges til grunn at utlendingen uansett ikke vil bli gitt oppholdstillatelse etter lovens rettighets- eller skjønnsbestemmelser, og utvisning anses som et nødvendig tiltak for å holde utlendingen ute av riket,
  • eller dersom forsøket på misbruk av asylsystemet er så grovt at det kan fremstå som spesielt nedbrytende for tilliten til hele systemet hvis utvisning unnlates i liknende tilfeller.

Departementet har en videre fullmakt til å instruere UDI enn UNE. For UDI gjelder at departementet også kan instruere om lovtolkning og skjønnsutøvelse. Det har departementet nå gjort. Nedenfor finnes lenke også til den instruksen, selv om den ikke er bindende for UNE.

Viktig å sende omgjøringsanmodning

Dersom du ikke har en ubesvart klagesak eller omgjøringsanmodning i UNE:

Hvis du plikter å forlate Norge og har et utvisningsvedtak, og mener du tilhører gruppa som nå skal få utsatt iverksetting, er det viktig å levere en omgjøringsanmodning.

Dette er nødvendig for at UNE skal se på saken din på nytt og vurdere om den er omfattet av instruksen fra departementet. I instruksen står dette:

«I saker hvor det ikke er en aktiv klage eller omgjøringsanmodning til behandling, forutsettes det at det fremsettes slik klage eller omgjøringsanmodning for at instruksen skal komme til anvendelse.»

Dersom du har en klagesak eller omgjøringsanmodning til behandling i UNE i dag, trenger du ikke å sende en ny omgjøringsanmodning.

Betydningen av utsatt iverksetting

Dersom UNE gir utsatt iverksetting innebærer det at du kan bli i Norge inntil UNE har behandlet saken på nytt. Utsatt iverksetting betyr ikke at UNE har avgjort hva som vil bli utfallet når saken blir vurdert etter de nye reglene. Det er først når de nye reglene foreligger og UNE så vurderer sakene opp mot disse, at det blir fastslått hva som da blir utfallet i hver enkelt sak.