Publisert 15.12.2021   Redegjørelser Stornemnd Barn Asyl/beskyttelse
Kva som er riktig type løyve for foreldre i saker der barn har fått asyl av UDI, skal ei stornemnd nå avgjere. Det har over tid vore ulik praksis i UNE.
Publisert 25.11.2021   Fagartikkel Helse
En umenneskelig situasjon som følge av sykdom og ressursmangler i hjemlandet kan gi rett til opphold. Slik har det ikke alltid vært. Fagrådgiver i asylrett, Øyvind Øyen, ser på de internasjonale dommene som endret forståelsen av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 3.
Publisert 19.11.2021   Redegjørelser Returstopp Retur Saksbehandling
Plikten til å returnere frivillig til Etiopia etter endelig avslag er midlertidig suspendert frem til 30. april 2022. Dette betyr at ingen blir tvangsreturnert til Etiopia nå.
Publisert 16.11.2021   Fagartikkel Asyl/beskyttelse Helse
Nei, vanligvis ikke. Men det finnes unntak.
Publisert 11.10.2021   Fagartikkel Identitet
Tvil om identitet eller feil opplysninger om identitet kan føre til avslag eller vedtak om tilbakekall. Hvilke vurderinger ligger bak?
Publisert 13.09.2021   Replikk Asyl/beskyttelse Rettssikkerhet
Utlendingsnemnda (UNE) sin viktigste oppgave er at ingen returneres til forfølgelse. Er vi i tvil om asylsøkere trenger beskyttelse gir vi asyl, selv når vi er usikre på om det er nødvendig.
Publisert 10.09.2021   Regelverksendringer
Regjeringa har foreslått ei forskrift som skal utvide tilgangen offentlege organ har til å dele teiepliktige opplysingar med kvarandre når formålet er å forhindre arbeidslivskriminalitet. UNE har svart på høyringa.
Publisert 08.09.2021   Redegjørelser Afghanistan Returstopp
Plikten til å returnere til Afghanistan er utsatt fram til 31. januar 2022. Det betyr at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.
Publisert 30.08.2021   Saksbehandling
Førebelse tal for 2021 viser at saksbehandlingstida i UNE har auka i forhold til 2020.
Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring forslag til endringer i saksbehandlingen i UNE.