Publisert 29.08.2022   Redegjørelser Stornemnd Utvisning
Ei lovføresegn frå 2018 seier at ein utlending med mellombels opphaldsløyve kan utvisast når utlendingen er avvist frå rett til å bli anerkjend som flyktning. Stornemnda skal no avgjera to slike utvisingssaker som reiser prinsipielle spørsmål om tilbakevirkning etter Grunnloven § 97.
Publisert 08.07.2022  
UNE omgjorde 20 prosent av de totalt 2851 sakene som var til behandling i første halvår, og saksbehandlingstiden har økt noe fra året før.
Publisert 30.06.2022   Undersøkelser Redegjørelser
I ei undersøking gjord av Opinion, svarer 59 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Dette er det nest høgaste som har vore målt i løpet av tjue år.
Utvisningen av en omsorgsperson krenker ikke retten til familieliv slår domstolen fast.
Publisert 16.06.2022   Redegjørelser Barn Utvisning
Hensynet til barnets beste i saker om utvisning, er tema for første episode av UNEpodden.
For å få asyl må det vere «nokolunde sannsynleg» at søkaren vil opptre slik at han utset seg for ein risiko for forfølging, slår dommen fast.
Situasjonen i Etiopia er ikke lenger like uoversiktlig og usikker som den var tidligere. Fra 1. mai opphever derfor UNE suspensjonen av utreiseplikten og begynner å behandle Etiopia-saker igjen.
– Her går vi tett på resonnementene i vedtakene som er fattet etter regelendringene i januar 2020. Vi håper den vil være nyttig for advokater, rettshjelpere og andre som involverer seg i enkeltsaker.
Publisert 05.04.2022  
UNE fikk medhold i 52 av totalt 77 saker i 2021.
Publisert 30.03.2022   Redegjørelser Rettssaker Utvisning
De straffbare forholdene var så alvorlige at utvisning ikke kunne anses uforholdsmessig, selv om han kom til Norge som barn.